آخرین اخبار http://www.khafcity.com/ آخرین اخبار شهرداری خواف FA خانه http://www.khafcity.com/Images/gui/RssLogo.gif http://www.khafcity.com/ شهرداری خواف Copyright شهرداری خواف, 637043986271685949 20 Intech عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان حافظ ابرو 27 و فرعی آن http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-27-و-فرعی-آن-5696.aspx 2019-08-19 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-27-و-فرعی-آن-5696.aspx زیرسازی و آسفالت کوچه ارتباطی سینا 3 به 5 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ارتباطی-سینا-3-به-5-5691.aspx 2019-08-07 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ارتباطی-سینا-3-به-5-5691.aspx ذبح بهداشتی دام در کشتارگاه شهرداری http://www.khafcity.com/News/ذبح-بهداشتی-دام-در-کشتارگاه-شهرداری-5692.aspx 2019-08-07 http://www.khafcity.com/News/ذبح-بهداشتی-دام-در-کشتارگاه-شهرداری-5692.aspx عملیات جدول گذاری پارک در حال احداث محله لاج http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-پارک-در-حال-احداث-محله-لاج-5688.aspx 2019-08-05 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-پارک-در-حال-احداث-محله-لاج-5688.aspx عملیات زیرسازی ، آسفالت و احداث سرعتکاه آسفالتی استاندارد ، جلوی پلیس راه شهر خواف http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-،-آسفالت-و-احداث-سرعتکاه-آسفالتی-استاندارد-،-جلوی-پلیس-راه-شهر-خواف-5687.aspx 2019-08-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-،-آسفالت-و-احداث-سرعتکاه-آسفالتی-استاندارد-،-جلوی-پلیس-راه-شهر-خواف-5687.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان فروزان http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فروزان-5686.aspx 2019-08-03 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فروزان-5686.aspx عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان سلمان فارسی ( محله لاج ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-سلمان-فارسی-(-محله-لاج-)-5684.aspx 2019-07-22 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-سلمان-فارسی-(-محله-لاج-)-5684.aspx عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان خواجه یار 6 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-خواجه-یار-6-5685.aspx 2019-07-22 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-خواجه-یار-6-5685.aspx رنگ آمیزی خطوط راهنمایی خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-شهاب-5680.aspx 2019-06-17 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-شهاب-5680.aspx اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-خیابان-شهاب-5679.aspx 2019-06-16 http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-خیابان-شهاب-5679.aspx ادامه عملیات حفاری کانال دفع آبهای سطحی انتهای خیابان 72 تن شهید http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-حفاری-کانال-دفع-آبهای-سطحی-انتهای-خیابان-72-تن-شهید-4678.aspx 2019-06-10 http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-حفاری-کانال-دفع-آبهای-سطحی-انتهای-خیابان-72-تن-شهید-4678.aspx عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر http://www.khafcity.com/News/عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-4679.aspx 2019-06-10 http://www.khafcity.com/News/عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-4679.aspx جمع آوری جداول فرسوده بلوار رازی در جهت بهسازی آیلند میانی خیابان مذکور http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-جداول-فرسوده-بلوار-رازی-در-جهت-بهسازی-آیلند-میانی-خیابان-مذکور-4680.aspx 2019-06-10 http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-جداول-فرسوده-بلوار-رازی-در-جهت-بهسازی-آیلند-میانی-خیابان-مذکور-4680.aspx استقرار و آماده باش در روز عید سعید فطر http://www.khafcity.com/News/استقرار-و-آماده-باش-در-روز-عید-سعید-فطر-4677.aspx 2019-06-05 http://www.khafcity.com/News/استقرار-و-آماده-باش-در-روز-عید-سعید-فطر-4677.aspx مخلوط ریزی و تسطیح ابتدای بلوار غیاثیه http://www.khafcity.com/News/مخلوط-ریزی-و-تسطیح-ابتدای-بلوار-غیاثیه-4676.aspx 2019-06-02 http://www.khafcity.com/News/مخلوط-ریزی-و-تسطیح-ابتدای-بلوار-غیاثیه-4676.aspx نصب برچسب جهت شناسایی و ساماندهی خودروهای تاکسی درون شهری http://www.khafcity.com/News/نصب-برچسب-جهت-شناسایی-و-ساماندهی-خودروهای-تاکسی-درون-شهری-4673.aspx 2019-05-22 http://www.khafcity.com/News/نصب-برچسب-جهت-شناسایی-و-ساماندهی-خودروهای-تاکسی-درون-شهری-4673.aspx درزگیری با ماسه آسفالت گرم خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/درزگیری-با-ماسه-آسفالت-گرم-خیابان-شهاب-3675.aspx 2019-05-13 http://www.khafcity.com/News/درزگیری-با-ماسه-آسفالت-گرم-خیابان-شهاب-3675.aspx اصلاح چراغهای تأمین روشنایی پارک وحدت http://www.khafcity.com/News/اصلاح-چراغهای-تأمین-روشنایی-پارک-وحدت-3676.aspx 2019-05-13 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-چراغهای-تأمین-روشنایی-پارک-وحدت-3676.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت انتهای خیابان 72تن شهید 12 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-72تن-شهید-12-3669.aspx 2019-05-01 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-72تن-شهید-12-3669.aspx عملیات کاشت گلهای تزیینی در پارک معراج http://www.khafcity.com/News/عملیات-کاشت-گلهای-تزیینی-در-پارک-معراج-3670.aspx 2019-05-01 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کاشت-گلهای-تزیینی-در-پارک-معراج-3670.aspx عملیات جدول گذاری حاشیه میدان معلم (سمت اداره برق ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-حاشیه-میدان-معلم-(سمت-اداره-برق-)-3664.aspx 2019-04-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-حاشیه-میدان-معلم-(سمت-اداره-برق-)-3664.aspx عملیات اجرای کانال دفع آبهای سطحی خیابان فردوسی( حدفاصل خیابان عطار تا ارشاد) http://www.khafcity.com/News/عملیات-اجرای-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-فردوسی(-حدفاصل-خیابان-عطار-تا-ارشاد)-3665.aspx 2019-04-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اجرای-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-فردوسی(-حدفاصل-خیابان-عطار-تا-ارشاد)-3665.aspx عملیات حفاری حاشیه شرقی بلوار غیاثیه جهت اجرای ادامه کانال دفع آبهای سطحی خیابان مذکور http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-حاشیه-شرقی-بلوار-غیاثیه-جهت-اجرای-ادامه-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-مذکور-3666.aspx 2019-04-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-حاشیه-شرقی-بلوار-غیاثیه-جهت-اجرای-ادامه-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-مذکور-3666.aspx عملیات تعریض قسمت توافق شده خیابان شهاب 8 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تعریض-قسمت-توافق-شده-خیابان-شهاب-8-3667.aspx 2019-04-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تعریض-قسمت-توافق-شده-خیابان-شهاب-8-3667.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان فصیح 5 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فصیح-5-3659.aspx 2019-04-23 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فصیح-5-3659.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی و پیاده رو سازی ابتدای خیابان پیراحمد 2 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-و-پیاده-رو-سازی-ابتدای-خیابان-پیراحمد-2-3657.aspx 2019-04-22 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-و-پیاده-رو-سازی-ابتدای-خیابان-پیراحمد-2-3657.aspx عملیات حفاری بلوار فردوسی ( حدفاصل خیابان عطار تا ارشاد ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-بلوار-فردوسی-(-حدفاصل-خیابان-عطار-تا-ارشاد-)-3656.aspx 2019-04-21 http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-بلوار-فردوسی-(-حدفاصل-خیابان-عطار-تا-ارشاد-)-3656.aspx جدول گذاری و پیاده رو سازی ابتدای خیابان پیر احمد(حد فاصل خیابان شهاب تا پیراحمد 2) http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-و-پیاده-رو-سازی-ابتدای-خیابان-پیر-احمد(حد-فاصل-خیابان-شهاب-تا-پیراحمد-2)-3655.aspx 2019-04-18 http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-و-پیاده-رو-سازی-ابتدای-خیابان-پیر-احمد(حد-فاصل-خیابان-شهاب-تا-پیراحمد-2)-3655.aspx عملیات جدول گذاری ابتدای خیابان بعثت 2 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-ابتدای-خیابان-بعثت-2-2655.aspx 2019-04-15 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-ابتدای-خیابان-بعثت-2-2655.aspx عملیات تکمیل جدول دفع آبهای سطحی خیابان بوستان 16 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تکمیل-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-بوستان-16-2649.aspx 2019-04-13 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تکمیل-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-بوستان-16-2649.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی تقاطع خیابان سینا به حافظ http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-تقاطع-خیابان-سینا-به-حافظ-2647.aspx 2019-04-09 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-تقاطع-خیابان-سینا-به-حافظ-2647.aspx حفاری جهت اجرای جدول دفع آبهای سطحی خیابان بوستان 16 http://www.khafcity.com/News/حفاری-جهت-اجرای-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-بوستان-16-2646.aspx 2019-04-08 http://www.khafcity.com/News/حفاری-جهت-اجرای-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-بوستان-16-2646.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت ابتدای خیابان خواجه یار 5 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ابتدای-خیابان-خواجه-یار-5-2643.aspx 2019-04-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ابتدای-خیابان-خواجه-یار-5-2643.aspx عملیات آسفالت قسمت تعریض شده خیابان فاطمه زهرا (س) ( تقاطع پیراحمد ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خیابان-فاطمه-زهرا-(س)-(-تقاطع-پیراحمد-)-2644.aspx 2019-04-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خیابان-فاطمه-زهرا-(س)-(-تقاطع-پیراحمد-)-2644.aspx اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان سینا 10 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-سینا-10-2642.aspx 2019-03-30 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-سینا-10-2642.aspx پاکسازی و لایروبی مسیل ها http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-و-لایروبی-مسیل-ها-2639.aspx 2019-03-25 http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-و-لایروبی-مسیل-ها-2639.aspx رنگ آمیزی جداول خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-جداول-خیابان-شهاب-2638.aspx 2019-03-18 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-جداول-خیابان-شهاب-2638.aspx نصب تعداد 8 عدد صندلی در خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/نصب-تعداد-8-عدد-صندلی-در-خیابان-شهاب-2637.aspx 2019-03-16 http://www.khafcity.com/News/نصب-تعداد-8-عدد-صندلی-در-خیابان-شهاب-2637.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان سینا 9 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-9-2632.aspx 2019-03-11 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-9-2632.aspx عملیات لکه گیری آسفالت بلوار غیاثیه ( کمربندی ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-لکه-گیری-آسفالت-بلوار-غیاثیه-(-کمربندی-)-2633.aspx 2019-03-11 http://www.khafcity.com/News/عملیات-لکه-گیری-آسفالت-بلوار-غیاثیه-(-کمربندی-)-2633.aspx عملیات تعریض قسمت توافق شده خیابان فرعی شهید کارگزار 5 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تعریض-قسمت-توافق-شده-خیابان-فرعی-شهید-کارگزار-5-2629.aspx 2019-03-09 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تعریض-قسمت-توافق-شده-خیابان-فرعی-شهید-کارگزار-5-2629.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان مسجد جامع , شهاب 5 و شهاب 14 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-مسجد-جامع-,-شهاب-5-و-شهاب-14-2630.aspx 2019-03-09 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-مسجد-جامع-,-شهاب-5-و-شهاب-14-2630.aspx اجرای طراحی و گلکاری بلوار امام رضا (ع) http://www.khafcity.com/News/اجرای-طراحی-و-گلکاری-بلوار-امام-رضا-(ع)-2631.aspx 2019-03-09 http://www.khafcity.com/News/اجرای-طراحی-و-گلکاری-بلوار-امام-رضا-(ع)-2631.aspx خارج کردن نهال از خزانه تولیدی نهال شهرداری جهت غرس در فضای سبز سطح شهر http://www.khafcity.com/News/خارج-کردن-نهال-از-خزانه-تولیدی-نهال-شهرداری-جهت-غرس-در-فضای-سبز-سطح-شهر-2622.aspx 2019-03-05 http://www.khafcity.com/News/خارج-کردن-نهال-از-خزانه-تولیدی-نهال-شهرداری-جهت-غرس-در-فضای-سبز-سطح-شهر-2622.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان شهاب 10 و 12 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-شهاب-10-و-12-2623.aspx 2019-03-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-شهاب-10-و-12-2623.aspx در آستانه بهار طبیعت , اصلاح و هرس فضای سبز انتهای بلوار غیاثیه http://www.khafcity.com/News/در-آستانه-بهار-طبیعت-,-اصلاح-و-هرس-فضای-سبز-انتهای-بلوار-غیاثیه-2624.aspx 2019-03-04 http://www.khafcity.com/News/در-آستانه-بهار-طبیعت-,-اصلاح-و-هرس-فضای-سبز-انتهای-بلوار-غیاثیه-2624.aspx اصلاح جداول حاشیه ضلع غربی میدان امام (ره) http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جداول-حاشیه-ضلع-غربی-میدان-امام-(ره)-2618.aspx 2019-03-04 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جداول-حاشیه-ضلع-غربی-میدان-امام-(ره)-2618.aspx عملیات رنگ آمیزی نیمکت ها و سطل های زباله میدان معلم http://www.khafcity.com/News/عملیات-رنگ-آمیزی-نیمکت-ها-و-سطل-های-زباله-میدان-معلم-2621.aspx 2019-03-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-رنگ-آمیزی-نیمکت-ها-و-سطل-های-زباله-میدان-معلم-2621.aspx ادامه عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-2617.aspx 2019-03-03 http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-2617.aspx ادامه زیرسازی و آسفالت قسمت تعریض شده خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/ادامه-زیرسازی-و-آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خیابان-شهاب-2619.aspx 2019-03-03 http://www.khafcity.com/News/ادامه-زیرسازی-و-آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خیابان-شهاب-2619.aspx