آخرین اخبار http://www.khafcity.com/ آخرین اخبار شهرداری خواف FA خانه http://www.khafcity.com/Images/gui/RssLogo.gif http://www.khafcity.com/ شهرداری خواف Copyright شهرداری خواف, 637392042277229946 20 Intech اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان شهیدباهیئت http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-شهیدباهیئت-7907.aspx 2020-10-03 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-شهیدباهیئت-7907.aspx کانیو گذاری خیابان خیام 21 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-خیام-21-7906.aspx 2020-10-01 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-خیام-21-7906.aspx خط کشی خطوط عابر پیاده مقابل مدارس http://www.khafcity.com/News/خط-کشی-خطوط-عابر-پیاده-مقابل-مدارس-6902.aspx 2020-09-22 http://www.khafcity.com/News/خط-کشی-خطوط-عابر-پیاده-مقابل-مدارس-6902.aspx کانیو گذاری خیابان شهید سمیعی 10 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-شهید-سمیعی-10-6899.aspx 2020-09-19 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-شهید-سمیعی-10-6899.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان سینا 14 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-14-6898.aspx 2020-09-16 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-14-6898.aspx روکش آسفالت خیابان 72 تن شهید 18 http://www.khafcity.com/News/روکش-آسفالت-خیابان-72-تن-شهید-18-6894.aspx 2020-09-13 http://www.khafcity.com/News/روکش-آسفالت-خیابان-72-تن-شهید-18-6894.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت انتهای بلوار عطار http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-بلوار-عطار-6893.aspx 2020-09-10 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-بلوار-عطار-6893.aspx تعریض خیابان حافظ ابرو 7 http://www.khafcity.com/News/تعریض-خیابان-حافظ-ابرو-7-6891.aspx 2020-09-09 http://www.khafcity.com/News/تعریض-خیابان-حافظ-ابرو-7-6891.aspx رنگ آمیزی خطوط راهنمایی بلوار وحدت http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-بلوار-وحدت-6892.aspx 2020-09-09 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-بلوار-وحدت-6892.aspx عملیات روکش آسفالت بلوار وحدت http://www.khafcity.com/News/عملیات-روکش-آسفالت-بلوار-وحدت-6889.aspx 2020-09-08 http://www.khafcity.com/News/عملیات-روکش-آسفالت-بلوار-وحدت-6889.aspx عملیات کانیو گذاری خیابان 72 تن شهید 18 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیو-گذاری-خیابان-72-تن-شهید-18-6890.aspx 2020-09-08 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیو-گذاری-خیابان-72-تن-شهید-18-6890.aspx عملیات اصلاح ورودی فرعی های خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-ورودی-فرعی-های-خیابان-شهاب-6886.aspx 2020-09-06 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-ورودی-فرعی-های-خیابان-شهاب-6886.aspx احداث کانال دفع آبهای سطحی خیابان خواجه یار http://www.khafcity.com/News/احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-خواجه-یار-6887.aspx 2020-09-05 http://www.khafcity.com/News/احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-خواجه-یار-6887.aspx کانیو گذاری خیابان مجد خوافی 8 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-مجد-خوافی-8-6888.aspx 2020-09-05 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-مجد-خوافی-8-6888.aspx جدول گذاری خیابان مولوی 2 http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-خیابان-مولوی-2-6885.aspx 2020-09-05 http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-خیابان-مولوی-2-6885.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان صداقت http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-صداقت-6879.aspx 2020-08-23 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-صداقت-6879.aspx کانیو گذاری ارتباطی مولوی 2 به مولوی 4 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-ارتباطی-مولوی-2-به-مولوی-4-6875.aspx 2020-08-15 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-ارتباطی-مولوی-2-به-مولوی-4-6875.aspx کانیو گذاری خیابان نظام الملک 6 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-نظام-الملک-6-6876.aspx 2020-08-15 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-نظام-الملک-6-6876.aspx موزائیک فرش ابتدای خیابان 72 تن شهید http://www.khafcity.com/News/موزائیک-فرش-ابتدای-خیابان-72-تن-شهید-6877.aspx 2020-08-15 http://www.khafcity.com/News/موزائیک-فرش-ابتدای-خیابان-72-تن-شهید-6877.aspx کانیو گذاری خیابان صداقت http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-صداقت-6873.aspx 2020-08-05 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-صداقت-6873.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان بوستان 22 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-بوستان-22-6871.aspx 2020-08-02 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-بوستان-22-6871.aspx جدول گذاری ابتدای خیابان بوستان 24 http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-ابتدای-خیابان-بوستان-24-6872.aspx 2020-08-02 http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-ابتدای-خیابان-بوستان-24-6872.aspx ذبح بهداشتی قربانی همشهریان عزیز در کشتارگاه شهرداری خواف http://www.khafcity.com/News/ذبح-بهداشتی-قربانی-همشهریان-عزیز-در-کشتارگاه-شهرداری-خواف-6869.aspx 2020-07-31 http://www.khafcity.com/News/ذبح-بهداشتی-قربانی-همشهریان-عزیز-در-کشتارگاه-شهرداری-خواف-6869.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان فاطمه الزهرا(س) 13 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-فاطمه-الزهرا(س)-13-6867.aspx 2020-07-29 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-فاطمه-الزهرا(س)-13-6867.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان زین الدین 4 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-زین-الدین-4-6868.aspx 2020-07-29 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-زین-الدین-4-6868.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان نظام الملک 2 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-نظام-الملک-2-6866.aspx 2020-07-28 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-نظام-الملک-2-6866.aspx زیر سازی و کف سازی با بتن خیابان حافظ ابرو 20 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-کف-سازی-با-بتن-خیابان-حافظ-ابرو-20-6865.aspx 2020-07-21 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-کف-سازی-با-بتن-خیابان-حافظ-ابرو-20-6865.aspx نصب ست های ورزشی در پارک محله لاج http://www.khafcity.com/News/نصب-ست-های-ورزشی-در-پارک-محله-لاج-6860.aspx 2020-07-15 http://www.khafcity.com/News/نصب-ست-های-ورزشی-در-پارک-محله-لاج-6860.aspx پاکسازی علف های هرز و خشک فضای سبز بلوار های و میادین سطح شهر http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-علف-های-هرز-و-خشک-فضای-سبز-بلوار-های-و-میادین-سطح-شهر-6861.aspx 2020-07-14 http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-علف-های-هرز-و-خشک-فضای-سبز-بلوار-های-و-میادین-سطح-شهر-6861.aspx کانیو گذاری خیابان رودکی 4 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-رودکی-4-6857.aspx 2020-07-14 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-رودکی-4-6857.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان 72 تن شهید 28 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-72-تن-شهید-28-6859.aspx 2020-07-13 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-72-تن-شهید-28-6859.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان شهاب 2 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-شهاب-2-6856.aspx 2020-07-11 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-شهاب-2-6856.aspx بهسازی و موزائیک فرش پیاده روی ضلع جنوبی خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-موزائیک-فرش-پیاده-روی-ضلع-جنوبی-خیابان-شهاب-6852.aspx 2020-07-08 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-موزائیک-فرش-پیاده-روی-ضلع-جنوبی-خیابان-شهاب-6852.aspx بهسازی کف و دیوارکشی قسمتی از کال خیابان 72 تن شهید http://www.khafcity.com/News/بهسازی-کف-و-دیوارکشی-قسمتی-از-کال-خیابان-72-تن-شهید-6850.aspx 2020-07-06 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-کف-و-دیوارکشی-قسمتی-از-کال-خیابان-72-تن-شهید-6850.aspx کانیو گذاری کوچه فرعی خیابان 72 تن شهید 34 با مشارکت اهالی محترم http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-کوچه-فرعی-خیابان-72-تن-شهید-34-با-مشارکت-اهالی-محترم-6849.aspx 2020-07-05 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-کوچه-فرعی-خیابان-72-تن-شهید-34-با-مشارکت-اهالی-محترم-6849.aspx کف سازی و اصلاح جوی آب خیابان بهار و شهید کارگزار محله لاج http://www.khafcity.com/News/کف-سازی-و-اصلاح-جوی-آب-خیابان-بهار-و-شهید-کارگزار-محله-لاج-6851.aspx 2020-07-02 http://www.khafcity.com/News/کف-سازی-و-اصلاح-جوی-آب-خیابان-بهار-و-شهید-کارگزار-محله-لاج-6851.aspx کانیو گذاری خیابان 72 تن شهید 28 با مشارکت اهالی محترم http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-72-تن-شهید-28-با-مشارکت-اهالی-محترم-6848.aspx 2020-07-01 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-72-تن-شهید-28-با-مشارکت-اهالی-محترم-6848.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان حافظ ابرو 10 و کوچه های فرعی http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-10-و-کوچه-های-فرعی-6845.aspx 2020-06-24 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-10-و-کوچه-های-فرعی-6845.aspx کانیو گذاری خیابان حافظ ابرو 20 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-حافظ-ابرو-20-6843.aspx 2020-06-20 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-حافظ-ابرو-20-6843.aspx جمع آوری جداول فرسوده بلوار وحدت و اجرای جداول جدید http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-جداول-فرسوده-بلوار-وحدت-و-اجرای-جداول-جدید-6842.aspx 2020-06-18 http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-جداول-فرسوده-بلوار-وحدت-و-اجرای-جداول-جدید-6842.aspx نصب مجموعه لوازم بازی در پارک محله لاج http://www.khafcity.com/News/نصب-مجموعه-لوازم-بازی-در-پارک-محله-لاج-6841.aspx 2020-06-17 http://www.khafcity.com/News/نصب-مجموعه-لوازم-بازی-در-پارک-محله-لاج-6841.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان سینا 15 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-15-6840.aspx 2020-06-15 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-15-6840.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان خواجه یار 3 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-خواجه-یار-3-6837.aspx 2020-06-14 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-خواجه-یار-3-6837.aspx بازگشایی محله زرع آباد از خیابان 72 تن شهید 26 http://www.khafcity.com/News/بازگشایی-محله-زرع-آباد-از-خیابان-72-تن-شهید-26-6838.aspx 2020-06-14 http://www.khafcity.com/News/بازگشایی-محله-زرع-آباد-از-خیابان-72-تن-شهید-26-6838.aspx تعویض جداول قدیمی حاشیه بلوار فردوسی http://www.khafcity.com/News/تعویض-جداول-قدیمی-حاشیه-بلوار-فردوسی-6839.aspx 2020-06-14 http://www.khafcity.com/News/تعویض-جداول-قدیمی-حاشیه-بلوار-فردوسی-6839.aspx زیرسازی و آسفالت انتهای خیابان شهید مدرس 14 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-شهید-مدرس-14-6835.aspx 2020-06-02 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-شهید-مدرس-14-6835.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان سینا 2 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-2-6836.aspx 2020-06-02 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-2-6836.aspx زیرسازی و آسفالت انتهای خیابان شهاب 10 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-شهاب-10-6832.aspx 2020-06-01 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-شهاب-10-6832.aspx عملیات بهسازی و اصلاح جوی عرضی تقاطع خیابان شهید باهیئت و فصیح http://www.khafcity.com/News/عملیات-بهسازی-و-اصلاح-جوی-عرضی-تقاطع-خیابان-شهید-باهیئت-و-فصیح-6833.aspx 2020-06-01 http://www.khafcity.com/News/عملیات-بهسازی-و-اصلاح-جوی-عرضی-تقاطع-خیابان-شهید-باهیئت-و-فصیح-6833.aspx بهسازی و اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان فصیح 4 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فصیح-4-6834.aspx 2020-06-01 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فصیح-4-6834.aspx