آخرین اخبار http://www.khafcity.com/ آخرین اخبار شهرداری خواف FA خانه http://www.khafcity.com/Images/gui/RssLogo.gif http://www.khafcity.com/ شهرداری خواف Copyright شهرداری خواف, 638521258701091029 20 Intech ادامه کانال دفع آبهای سطحی خ مسجدجامع http://www.khafcity.com/News/ادامه-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خ-مسجدجامع-10077.aspx 2022-08-04 http://www.khafcity.com/News/ادامه-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خ-مسجدجامع-10077.aspx شروع عملیات تعریض پل خواجه یار http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-تعریض-پل-خواجه-یار-10076.aspx 2022-08-03 http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-تعریض-پل-خواجه-یار-10076.aspx عملیات جدول گذاری حاشیه بلوار فروسی http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-حاشیه-بلوار-فروسی-10073.aspx 2022-07-16 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-حاشیه-بلوار-فروسی-10073.aspx موزاییک فرش پیاده رو خیابان بهار http://www.khafcity.com/News/موزاییک-فرش-پیاده-رو-خیابان-بهار-10072.aspx 2022-07-13 http://www.khafcity.com/News/موزاییک-فرش-پیاده-رو-خیابان-بهار-10072.aspx ذبح بهداشتی قربانی در کشتارگاه شهرداری http://www.khafcity.com/News/ذبح-بهداشتی-قربانی-در-کشتارگاه-شهرداری-10071.aspx 2022-07-10 http://www.khafcity.com/News/ذبح-بهداشتی-قربانی-در-کشتارگاه-شهرداری-10071.aspx مهار شعله های آتش با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی http://www.khafcity.com/News/مهار-شعله-های-آتش-با-حضور-به-موقع-نیروهای-آتش-نشانی-10066.aspx 2022-06-30 http://www.khafcity.com/News/مهار-شعله-های-آتش-با-حضور-به-موقع-نیروهای-آتش-نشانی-10066.aspx عملیات تعریض این خیابان استاد عثمان خوافی http://www.khafcity.com/News/عملیات-تعریض-این-خیابان-استاد-عثمان-خوافی-10063.aspx 2022-06-15 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تعریض-این-خیابان-استاد-عثمان-خوافی-10063.aspx اجرای لچکی ابتدای خیابان پیر احمد و فصیح http://www.khafcity.com/News/اجرای-لچکی-ابتدای-خیابان-پیر-احمد-و-فصیح-10061.aspx 2022-06-08 http://www.khafcity.com/News/اجرای-لچکی-ابتدای-خیابان-پیر-احمد-و-فصیح-10061.aspx زنده گیری یک حلقه مار http://www.khafcity.com/News/زنده-گیری-یک-حلقه-مار-10055.aspx 2022-05-19 http://www.khafcity.com/News/زنده-گیری-یک-حلقه-مار-10055.aspx عملیات بهسازی روشنایی پارک وحدت http://www.khafcity.com/News/عملیات-بهسازی-روشنایی-پارک-وحدت-10050.aspx 2022-05-18 http://www.khafcity.com/News/عملیات-بهسازی-روشنایی-پارک-وحدت-10050.aspx کانیو گذاری خیابان ۷۲ تن شهید ۳۱ http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-۷۲-تن-شهید-۳۱-10049.aspx 2022-05-10 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-۷۲-تن-شهید-۳۱-10049.aspx آسفالت قسمت احداث شده پل خواجه http://www.khafcity.com/News/آسفالت-قسمت-احداث-شده-پل-خواجه-10046.aspx 2022-04-17 http://www.khafcity.com/News/آسفالت-قسمت-احداث-شده-پل-خواجه-10046.aspx شن ریزی و تسطیح معابر فاقد آسفالت http://www.khafcity.com/News/شن-ریزی-و-تسطیح-معابر-فاقد-آسفالت-10028.aspx 2022-01-18 http://www.khafcity.com/News/شن-ریزی-و-تسطیح-معابر-فاقد-آسفالت-10028.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان شهید کارگزار ۸ http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-شهید-کارگزار-۸-10034.aspx 2021-10-13 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-شهید-کارگزار-۸-10034.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان غیاثیه ۵ http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-غیاثیه-۵-10035.aspx 2021-10-11 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-غیاثیه-۵-10035.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان غیاثیه ۳ http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-غیاثیه-۳-10036.aspx 2021-10-11 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-غیاثیه-۳-10036.aspx رنگ آمیزی پایه تابلوهای ترافیکی سطح شهر http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-پایه-تابلوهای-ترافیکی-سطح-شهر-10011.aspx 2021-10-01 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-پایه-تابلوهای-ترافیکی-سطح-شهر-10011.aspx تعریض حاشیه خیابان خواجه یار http://www.khafcity.com/News/تعریض-حاشیه-خیابان-خواجه-یار-10012.aspx 2021-09-29 http://www.khafcity.com/News/تعریض-حاشیه-خیابان-خواجه-یار-10012.aspx کانیو گذاری فرعی خیابان حافظ ابرو ۷ http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-فرعی-خیابان-حافظ-ابرو-۷-10014.aspx 2021-09-29 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-فرعی-خیابان-حافظ-ابرو-۷-10014.aspx آسفالت خیابان کوثر ۳ http://www.khafcity.com/News/آسفالت-خیابان-کوثر-۳-10013.aspx 2021-09-26 http://www.khafcity.com/News/آسفالت-خیابان-کوثر-۳-10013.aspx شروع مرمت و بهسازی پارک وحدت شهر خواف http://www.khafcity.com/News/شروع-مرمت-و-بهسازی-پارک-وحدت-شهر-خواف-10010.aspx 2021-09-25 http://www.khafcity.com/News/شروع-مرمت-و-بهسازی-پارک-وحدت-شهر-خواف-10010.aspx آسفالت کوچه فرعی حافظ ابرو ۴ http://www.khafcity.com/News/آسفالت-کوچه-فرعی-حافظ-ابرو-۴-10009.aspx 2021-09-18 http://www.khafcity.com/News/آسفالت-کوچه-فرعی-حافظ-ابرو-۴-10009.aspx آسفالت خیابان نظام الملک ۹ http://www.khafcity.com/News/آسفالت-خیابان-نظام-الملک-۹-10008.aspx 2021-09-15 http://www.khafcity.com/News/آسفالت-خیابان-نظام-الملک-۹-10008.aspx آسفالت خیابان حافظ ابرو ۸ http://www.khafcity.com/News/آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-۸-10007.aspx 2021-09-14 http://www.khafcity.com/News/آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-۸-10007.aspx روکش آسفالت خیابان خواجه یار ۵ http://www.khafcity.com/News/روکش-آسفالت-خیابان-خواجه-یار-۵-10005.aspx 2021-09-12 http://www.khafcity.com/News/روکش-آسفالت-خیابان-خواجه-یار-۵-10005.aspx بهسازی و روکش آسفالت خیابان پیراحمد http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-روکش-آسفالت-خیابان-پیراحمد-10004.aspx 2021-09-11 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-روکش-آسفالت-خیابان-پیراحمد-10004.aspx عملیات روکش آسفالت خیابان فرهنگ http://www.khafcity.com/News/عملیات-روکش-آسفالت-خیابان-فرهنگ-10000.aspx 2021-09-09 http://www.khafcity.com/News/عملیات-روکش-آسفالت-خیابان-فرهنگ-10000.aspx بهسازی و پیاده رو سازی ضلع شمالی خیابان ۷۲ تن شهید http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-پیاده-رو-سازی-ضلع-شمالی-خیابان-۷۲-تن-شهید-10001.aspx 2021-09-09 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-پیاده-رو-سازی-ضلع-شمالی-خیابان-۷۲-تن-شهید-10001.aspx کانیو گذاری خیابان غیاثیه ۱ http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-غیاثیه-۱-9998.aspx 2021-09-04 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-غیاثیه-۱-9998.aspx بتن ریزی و کف سازی خیابان حافظ ابرو ۵ http://www.khafcity.com/News/بتن-ریزی-و-کف-سازی-خیابان-حافظ-ابرو-۵-9999.aspx 2021-09-04 http://www.khafcity.com/News/بتن-ریزی-و-کف-سازی-خیابان-حافظ-ابرو-۵-9999.aspx کانیو گذاری خیابان کشاورز ۱۳ http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-کشاورز-۱۳-9997.aspx 2021-08-29 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-کشاورز-۱۳-9997.aspx بهسازی و روکش آسفالت خیابان محتشم http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-روکش-آسفالت-خیابان-محتشم-9995.aspx 2021-08-17 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-روکش-آسفالت-خیابان-محتشم-9995.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان بهار http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-بهار-9994.aspx 2021-08-14 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-بهار-9994.aspx کانیو گذاری خیابان ۷۲ تن شهید ۲۹ http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-۷۲-تن-شهید-۲۹-9993.aspx 2021-08-08 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-۷۲-تن-شهید-۲۹-9993.aspx حفاری قسمت دوم پل باکسی بلوار غیاثیه http://www.khafcity.com/News/حفاری-قسمت-دوم-پل-باکسی-بلوار-غیاثیه-9987.aspx 2021-07-20 http://www.khafcity.com/News/حفاری-قسمت-دوم-پل-باکسی-بلوار-غیاثیه-9987.aspx نصب اسکلت فلزی میدان میوه و تره بار http://www.khafcity.com/News/نصب-اسکلت-فلزی-میدان-میوه-و-تره-بار-9986.aspx 2021-07-19 http://www.khafcity.com/News/نصب-اسکلت-فلزی-میدان-میوه-و-تره-بار-9986.aspx آسفالت قسمت احداث شده پل باکسی بلوار غیاثیه http://www.khafcity.com/News/آسفالت-قسمت-احداث-شده-پل-باکسی-بلوار-غیاثیه-9989.aspx 2021-07-17 http://www.khafcity.com/News/آسفالت-قسمت-احداث-شده-پل-باکسی-بلوار-غیاثیه-9989.aspx کانیو گذاری خیابان حافظ ابرو ۵ http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-حافظ-ابرو-۵-9985.aspx 2021-07-08 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-حافظ-ابرو-۵-9985.aspx جدول گذاری خیابان خواجه وقوف http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-خیابان-خواجه-وقوف-9984.aspx 2021-07-07 http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-خیابان-خواجه-وقوف-9984.aspx بتن ریزی و کف سازی خیابان حافظ ابرو ۶ http://www.khafcity.com/News/بتن-ریزی-و-کف-سازی-خیابان-حافظ-ابرو-۶-9982.aspx 2021-07-06 http://www.khafcity.com/News/بتن-ریزی-و-کف-سازی-خیابان-حافظ-ابرو-۶-9982.aspx کانیو گذاری خیابان فاطمه زهرا (س) ۱۱ http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-فاطمه-زهرا-(س)-۱۱-9981.aspx 2021-07-04 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-فاطمه-زهرا-(س)-۱۱-9981.aspx پروژه های عمرانی در حال اجرا http://www.khafcity.com/News/پروژه-های-عمرانی-در-حال-اجرا-9976.aspx 2021-06-28 http://www.khafcity.com/News/پروژه-های-عمرانی-در-حال-اجرا-9976.aspx کانیو گذاری خیابان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 8 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-سپهبد-شهید-حاج-قاسم-سلیمانی-8-9972.aspx 2021-06-07 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-سپهبد-شهید-حاج-قاسم-سلیمانی-8-9972.aspx کانیو گذاری خیابان حافظ ابرو 8 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-حافظ-ابرو-8-9973.aspx 2021-06-07 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-حافظ-ابرو-8-9973.aspx شروع عملیات کف سازی و پیاده رو سازی خیابان رازی http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-کف-سازی-و-پیاده-رو-سازی-خیابان-رازی-9971.aspx 2021-06-01 http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-کف-سازی-و-پیاده-رو-سازی-خیابان-رازی-9971.aspx عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان حافظ ابرو 4 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-4-9967.aspx 2021-05-27 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-4-9967.aspx پیاده روسازی حاشیه میدان امام (ره) http://www.khafcity.com/News/پیاده-روسازی-حاشیه-میدان-امام-(ره)-9968.aspx 2021-05-27 http://www.khafcity.com/News/پیاده-روسازی-حاشیه-میدان-امام-(ره)-9968.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان ارشاد 22 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-ارشاد-22-9969.aspx 2021-05-27 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-ارشاد-22-9969.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان ارشاد 24 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-ارشاد-24-9970.aspx 2021-05-27 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-ارشاد-24-9970.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان آزادگان http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-آزادگان-9964.aspx 2021-05-24 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-آزادگان-9964.aspx