آخرین اخبار http://www.khafcity.com/ آخرین اخبار شهرداری خواف FA خانه http://www.khafcity.com/Images/gui/RssLogo.gif http://www.khafcity.com/ شهرداری خواف Copyright شهرداری خواف, 637323879099500713 20 Intech زیرسازی و آسفالت خیابان بوستان 22 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-بوستان-22-6871.aspx 2020-08-02 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-بوستان-22-6871.aspx جدول گذاری ابتدای خیابان بوستان 24 http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-ابتدای-خیابان-بوستان-24-6872.aspx 2020-08-02 http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-ابتدای-خیابان-بوستان-24-6872.aspx ذبح بهداشتی قربانی همشهریان عزیز در کشتارگاه شهرداری خواف http://www.khafcity.com/News/ذبح-بهداشتی-قربانی-همشهریان-عزیز-در-کشتارگاه-شهرداری-خواف-6869.aspx 2020-07-31 http://www.khafcity.com/News/ذبح-بهداشتی-قربانی-همشهریان-عزیز-در-کشتارگاه-شهرداری-خواف-6869.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان فاطمه الزهرا(س) 13 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-فاطمه-الزهرا(س)-13-6867.aspx 2020-07-29 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-فاطمه-الزهرا(س)-13-6867.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان زین الدین 4 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-زین-الدین-4-6868.aspx 2020-07-29 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-زین-الدین-4-6868.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان نظام الملک 2 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-نظام-الملک-2-6866.aspx 2020-07-28 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-نظام-الملک-2-6866.aspx زیر سازی و کف سازی با بتن خیابان حافظ ابرو 20 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-کف-سازی-با-بتن-خیابان-حافظ-ابرو-20-6865.aspx 2020-07-21 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-کف-سازی-با-بتن-خیابان-حافظ-ابرو-20-6865.aspx نصب ست های ورزشی در پارک محله لاج http://www.khafcity.com/News/نصب-ست-های-ورزشی-در-پارک-محله-لاج-6860.aspx 2020-07-15 http://www.khafcity.com/News/نصب-ست-های-ورزشی-در-پارک-محله-لاج-6860.aspx پاکسازی علف های هرز و خشک فضای سبز بلوار های و میادین سطح شهر http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-علف-های-هرز-و-خشک-فضای-سبز-بلوار-های-و-میادین-سطح-شهر-6861.aspx 2020-07-14 http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-علف-های-هرز-و-خشک-فضای-سبز-بلوار-های-و-میادین-سطح-شهر-6861.aspx کانیو گذاری خیابان رودکی 4 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-رودکی-4-6857.aspx 2020-07-14 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-رودکی-4-6857.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان 72 تن شهید 28 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-72-تن-شهید-28-6859.aspx 2020-07-13 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-72-تن-شهید-28-6859.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان شهاب 2 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-شهاب-2-6856.aspx 2020-07-11 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-شهاب-2-6856.aspx بهسازی و موزائیک فرش پیاده روی ضلع جنوبی خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-موزائیک-فرش-پیاده-روی-ضلع-جنوبی-خیابان-شهاب-6852.aspx 2020-07-08 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-موزائیک-فرش-پیاده-روی-ضلع-جنوبی-خیابان-شهاب-6852.aspx بهسازی کف و دیوارکشی قسمتی از کال خیابان 72 تن شهید http://www.khafcity.com/News/بهسازی-کف-و-دیوارکشی-قسمتی-از-کال-خیابان-72-تن-شهید-6850.aspx 2020-07-06 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-کف-و-دیوارکشی-قسمتی-از-کال-خیابان-72-تن-شهید-6850.aspx کانیو گذاری کوچه فرعی خیابان 72 تن شهید 34 با مشارکت اهالی محترم http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-کوچه-فرعی-خیابان-72-تن-شهید-34-با-مشارکت-اهالی-محترم-6849.aspx 2020-07-05 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-کوچه-فرعی-خیابان-72-تن-شهید-34-با-مشارکت-اهالی-محترم-6849.aspx کف سازی و اصلاح جوی آب خیابان بهار و شهید کارگزار محله لاج http://www.khafcity.com/News/کف-سازی-و-اصلاح-جوی-آب-خیابان-بهار-و-شهید-کارگزار-محله-لاج-6851.aspx 2020-07-02 http://www.khafcity.com/News/کف-سازی-و-اصلاح-جوی-آب-خیابان-بهار-و-شهید-کارگزار-محله-لاج-6851.aspx کانیو گذاری خیابان 72 تن شهید 28 با مشارکت اهالی محترم http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-72-تن-شهید-28-با-مشارکت-اهالی-محترم-6848.aspx 2020-07-01 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-72-تن-شهید-28-با-مشارکت-اهالی-محترم-6848.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان حافظ ابرو 10 و کوچه های فرعی http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-10-و-کوچه-های-فرعی-6845.aspx 2020-06-24 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-10-و-کوچه-های-فرعی-6845.aspx کانیو گذاری خیابان حافظ ابرو 20 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-حافظ-ابرو-20-6843.aspx 2020-06-20 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-حافظ-ابرو-20-6843.aspx جمع آوری جداول فرسوده بلوار وحدت و اجرای جداول جدید http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-جداول-فرسوده-بلوار-وحدت-و-اجرای-جداول-جدید-6842.aspx 2020-06-18 http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-جداول-فرسوده-بلوار-وحدت-و-اجرای-جداول-جدید-6842.aspx نصب مجموعه لوازم بازی در پارک محله لاج http://www.khafcity.com/News/نصب-مجموعه-لوازم-بازی-در-پارک-محله-لاج-6841.aspx 2020-06-17 http://www.khafcity.com/News/نصب-مجموعه-لوازم-بازی-در-پارک-محله-لاج-6841.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان سینا 15 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-15-6840.aspx 2020-06-15 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-15-6840.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان خواجه یار 3 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-خواجه-یار-3-6837.aspx 2020-06-14 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-خواجه-یار-3-6837.aspx بازگشایی محله زرع آباد از خیابان 72 تن شهید 26 http://www.khafcity.com/News/بازگشایی-محله-زرع-آباد-از-خیابان-72-تن-شهید-26-6838.aspx 2020-06-14 http://www.khafcity.com/News/بازگشایی-محله-زرع-آباد-از-خیابان-72-تن-شهید-26-6838.aspx تعویض جداول قدیمی حاشیه بلوار فردوسی http://www.khafcity.com/News/تعویض-جداول-قدیمی-حاشیه-بلوار-فردوسی-6839.aspx 2020-06-14 http://www.khafcity.com/News/تعویض-جداول-قدیمی-حاشیه-بلوار-فردوسی-6839.aspx زیرسازی و آسفالت انتهای خیابان شهید مدرس 14 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-شهید-مدرس-14-6835.aspx 2020-06-02 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-شهید-مدرس-14-6835.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان سینا 2 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-2-6836.aspx 2020-06-02 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-2-6836.aspx زیرسازی و آسفالت انتهای خیابان شهاب 10 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-شهاب-10-6832.aspx 2020-06-01 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-شهاب-10-6832.aspx عملیات بهسازی و اصلاح جوی عرضی تقاطع خیابان شهید باهیئت و فصیح http://www.khafcity.com/News/عملیات-بهسازی-و-اصلاح-جوی-عرضی-تقاطع-خیابان-شهید-باهیئت-و-فصیح-6833.aspx 2020-06-01 http://www.khafcity.com/News/عملیات-بهسازی-و-اصلاح-جوی-عرضی-تقاطع-خیابان-شهید-باهیئت-و-فصیح-6833.aspx بهسازی و اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان فصیح 4 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فصیح-4-6834.aspx 2020-06-01 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فصیح-4-6834.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان وحدت 10 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-وحدت-10-6830.aspx 2020-05-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-وحدت-10-6830.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان شهید مدرس 5 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-شهید-مدرس-5-6831.aspx 2020-05-30 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-شهید-مدرس-5-6831.aspx شست و شو، پاکسازی و رنگ آمیزی جداول بلوار 72 تن شهید http://www.khafcity.com/News/شست-و-شو،-پاکسازی-و-رنگ-آمیزی-جداول-بلوار-72-تن-شهید-6828.aspx 2020-05-27 http://www.khafcity.com/News/شست-و-شو،-پاکسازی-و-رنگ-آمیزی-جداول-بلوار-72-تن-شهید-6828.aspx لکه گیری اسفالت معابر سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-اسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-6829.aspx 2020-05-27 http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-اسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-6829.aspx جابه جایی تیرهای برق قسمت تعریض شده خیابان شهید مدرس http://www.khafcity.com/News/جابه-جایی-تیرهای-برق-قسمت-تعریض-شده-خیابان-شهید-مدرس-6825.aspx 2020-05-23 http://www.khafcity.com/News/جابه-جایی-تیرهای-برق-قسمت-تعریض-شده-خیابان-شهید-مدرس-6825.aspx قیر پاشی و روکش آسفالت خیابان 72تن شهید ( حدفاصل 72 تن شهید 11 تا میدان آسباد ) http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-خیابان-72تن-شهید-(-حدفاصل-72-تن-شهید-11-تا-میدان-آسباد-)-6826.aspx 2020-05-23 http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-خیابان-72تن-شهید-(-حدفاصل-72-تن-شهید-11-تا-میدان-آسباد-)-6826.aspx قیر پاشی و روکش آسفالت بلوار امام رضا (ع) http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-بلوار-امام-رضا-(ع)-6827.aspx 2020-05-23 http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-بلوار-امام-رضا-(ع)-6827.aspx پاکسازی و جمع آوری خاکهای اضافی فضای سبز بلوار غیاثیه http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-و-جمع-آوری-خاکهای-اضافی-فضای-سبز-بلوار-غیاثیه-6823.aspx 2020-05-21 http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-و-جمع-آوری-خاکهای-اضافی-فضای-سبز-بلوار-غیاثیه-6823.aspx رنگ آمیزی خطوط راهنمایی خیابان شهید مدرس و سینا ( قسمت روکش آسفالت شده ) http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-شهید-مدرس-و-سینا-(-قسمت-روکش-آسفالت-شده-)-6824.aspx 2020-05-21 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-شهید-مدرس-و-سینا-(-قسمت-روکش-آسفالت-شده-)-6824.aspx قیر پاشی و روکش آسفالت خیابان مدرس ( حدفاصل چهارراه قدس تا تقاطع خیابان محتشم ) http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-خیابان-مدرس-(-حدفاصل-چهارراه-قدس-تا-تقاطع-خیابان-محتشم-)-6822.aspx 2020-05-19 http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-خیابان-مدرس-(-حدفاصل-چهارراه-قدس-تا-تقاطع-خیابان-محتشم-)-6822.aspx قیر پاشی و روکش آسفالت ضلع جنوبی خیابان سینا http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-ضلع-جنوبی-خیابان-سینا-6820.aspx 2020-05-18 http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-ضلع-جنوبی-خیابان-سینا-6820.aspx اصلاح و بهسازی جوی عرضی خیابان گوهرشاد 6 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-و-بهسازی-جوی-عرضی-خیابان-گوهرشاد-6-6818.aspx 2020-05-16 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-و-بهسازی-جوی-عرضی-خیابان-گوهرشاد-6-6818.aspx قیر پاشی و روکش آسفالت حاشیه میدان آسباد http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-حاشیه-میدان-آسباد-6819.aspx 2020-05-16 http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-حاشیه-میدان-آسباد-6819.aspx عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان 72 تن شهید حد فاصل 72 تن شهید 29 تا 31 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-72-تن-شهید-حد-فاصل-72-تن-شهید-29-تا-31-6817.aspx 2020-05-14 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-72-تن-شهید-حد-فاصل-72-تن-شهید-29-تا-31-6817.aspx رنگ آمیزی خطوط راهنمایی خیابان حافظ ابرو http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-حافظ-ابرو-6816.aspx 2020-05-13 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-حافظ-ابرو-6816.aspx عملیات روکش آسفالت خیابان حافظ ابرو http://www.khafcity.com/News/عملیات-روکش-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-6814.aspx 2020-05-11 http://www.khafcity.com/News/عملیات-روکش-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-6814.aspx عملیات رنگ آمیزی خطوط راهنمایی خیابان وحدت http://www.khafcity.com/News/عملیات-رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-وحدت-6815.aspx 2020-05-09 http://www.khafcity.com/News/عملیات-رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-وحدت-6815.aspx عملیات قیر پاشی و روکش آسفالت خیابان وحدت http://www.khafcity.com/News/عملیات-قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-خیابان-وحدت-6813.aspx 2020-05-06 http://www.khafcity.com/News/عملیات-قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-خیابان-وحدت-6813.aspx عملیات رنگ آمیزی پایه تابلوهای راهنمایی سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/عملیات-رنگ-آمیزی-پایه-تابلوهای-راهنمایی-سطح-شهر-خواف-6809.aspx 2020-04-26 http://www.khafcity.com/News/عملیات-رنگ-آمیزی-پایه-تابلوهای-راهنمایی-سطح-شهر-خواف-6809.aspx اجرای هرس ترون های خیابان حافظ ابرو http://www.khafcity.com/News/اجرای-هرس-ترون-های-خیابان-حافظ-ابرو-6810.aspx 2020-04-26 http://www.khafcity.com/News/اجرای-هرس-ترون-های-خیابان-حافظ-ابرو-6810.aspx