آخرین اخبار http://www.khafcity.com/ آخرین اخبار شهرداری خواف FA خانه http://www.khafcity.com/Images/gui/RssLogo.gif http://www.khafcity.com/ شهرداری خواف Copyright شهرداری خواف, 637271159096542136 20 Intech زیرسازی و آسفالت انتهای خیابان شهاب 10 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-شهاب-10-6832.aspx 2020-06-01 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-شهاب-10-6832.aspx عملیات بهسازی و اصلاح جوی عرضی تقاطع خیابان شهید باهیئت و فصیح http://www.khafcity.com/News/عملیات-بهسازی-و-اصلاح-جوی-عرضی-تقاطع-خیابان-شهید-باهیئت-و-فصیح-6833.aspx 2020-06-01 http://www.khafcity.com/News/عملیات-بهسازی-و-اصلاح-جوی-عرضی-تقاطع-خیابان-شهید-باهیئت-و-فصیح-6833.aspx بهسازی و اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان فصیح 4 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فصیح-4-6834.aspx 2020-06-01 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فصیح-4-6834.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان وحدت 10 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-وحدت-10-6830.aspx 2020-05-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-وحدت-10-6830.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان شهید مدرس 5 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-شهید-مدرس-5-6831.aspx 2020-05-30 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-شهید-مدرس-5-6831.aspx شست و شو، پاکسازی و رنگ آمیزی جداول بلوار 72 تن شهید http://www.khafcity.com/News/شست-و-شو،-پاکسازی-و-رنگ-آمیزی-جداول-بلوار-72-تن-شهید-6828.aspx 2020-05-27 http://www.khafcity.com/News/شست-و-شو،-پاکسازی-و-رنگ-آمیزی-جداول-بلوار-72-تن-شهید-6828.aspx لکه گیری اسفالت معابر سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-اسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-6829.aspx 2020-05-27 http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-اسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-6829.aspx جابه جایی تیرهای برق قسمت تعریض شده خیابان شهید مدرس http://www.khafcity.com/News/جابه-جایی-تیرهای-برق-قسمت-تعریض-شده-خیابان-شهید-مدرس-6825.aspx 2020-05-23 http://www.khafcity.com/News/جابه-جایی-تیرهای-برق-قسمت-تعریض-شده-خیابان-شهید-مدرس-6825.aspx قیر پاشی و روکش آسفالت خیابان 72تن شهید ( حدفاصل 72 تن شهید 11 تا میدان آسباد ) http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-خیابان-72تن-شهید-(-حدفاصل-72-تن-شهید-11-تا-میدان-آسباد-)-6826.aspx 2020-05-23 http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-خیابان-72تن-شهید-(-حدفاصل-72-تن-شهید-11-تا-میدان-آسباد-)-6826.aspx قیر پاشی و روکش آسفالت بلوار امام رضا (ع) http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-بلوار-امام-رضا-(ع)-6827.aspx 2020-05-23 http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-بلوار-امام-رضا-(ع)-6827.aspx پاکسازی و جمع آوری خاکهای اضافی فضای سبز بلوار غیاثیه http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-و-جمع-آوری-خاکهای-اضافی-فضای-سبز-بلوار-غیاثیه-6823.aspx 2020-05-21 http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-و-جمع-آوری-خاکهای-اضافی-فضای-سبز-بلوار-غیاثیه-6823.aspx رنگ آمیزی خطوط راهنمایی خیابان شهید مدرس و سینا ( قسمت روکش آسفالت شده ) http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-شهید-مدرس-و-سینا-(-قسمت-روکش-آسفالت-شده-)-6824.aspx 2020-05-21 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-شهید-مدرس-و-سینا-(-قسمت-روکش-آسفالت-شده-)-6824.aspx قیر پاشی و روکش آسفالت خیابان مدرس ( حدفاصل چهارراه قدس تا تقاطع خیابان محتشم ) http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-خیابان-مدرس-(-حدفاصل-چهارراه-قدس-تا-تقاطع-خیابان-محتشم-)-6822.aspx 2020-05-19 http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-خیابان-مدرس-(-حدفاصل-چهارراه-قدس-تا-تقاطع-خیابان-محتشم-)-6822.aspx قیر پاشی و روکش آسفالت ضلع جنوبی خیابان سینا http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-ضلع-جنوبی-خیابان-سینا-6820.aspx 2020-05-18 http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-ضلع-جنوبی-خیابان-سینا-6820.aspx اصلاح و بهسازی جوی عرضی خیابان گوهرشاد 6 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-و-بهسازی-جوی-عرضی-خیابان-گوهرشاد-6-6818.aspx 2020-05-16 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-و-بهسازی-جوی-عرضی-خیابان-گوهرشاد-6-6818.aspx قیر پاشی و روکش آسفالت حاشیه میدان آسباد http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-حاشیه-میدان-آسباد-6819.aspx 2020-05-16 http://www.khafcity.com/News/قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-حاشیه-میدان-آسباد-6819.aspx عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان 72 تن شهید حد فاصل 72 تن شهید 29 تا 31 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-72-تن-شهید-حد-فاصل-72-تن-شهید-29-تا-31-6817.aspx 2020-05-14 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-72-تن-شهید-حد-فاصل-72-تن-شهید-29-تا-31-6817.aspx رنگ آمیزی خطوط راهنمایی خیابان حافظ ابرو http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-حافظ-ابرو-6816.aspx 2020-05-13 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-حافظ-ابرو-6816.aspx عملیات روکش آسفالت خیابان حافظ ابرو http://www.khafcity.com/News/عملیات-روکش-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-6814.aspx 2020-05-11 http://www.khafcity.com/News/عملیات-روکش-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-6814.aspx عملیات رنگ آمیزی خطوط راهنمایی خیابان وحدت http://www.khafcity.com/News/عملیات-رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-وحدت-6815.aspx 2020-05-09 http://www.khafcity.com/News/عملیات-رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-وحدت-6815.aspx عملیات قیر پاشی و روکش آسفالت خیابان وحدت http://www.khafcity.com/News/عملیات-قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-خیابان-وحدت-6813.aspx 2020-05-06 http://www.khafcity.com/News/عملیات-قیر-پاشی-و-روکش-آسفالت-خیابان-وحدت-6813.aspx عملیات رنگ آمیزی پایه تابلوهای راهنمایی سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/عملیات-رنگ-آمیزی-پایه-تابلوهای-راهنمایی-سطح-شهر-خواف-6809.aspx 2020-04-26 http://www.khafcity.com/News/عملیات-رنگ-آمیزی-پایه-تابلوهای-راهنمایی-سطح-شهر-خواف-6809.aspx اجرای هرس ترون های خیابان حافظ ابرو http://www.khafcity.com/News/اجرای-هرس-ترون-های-خیابان-حافظ-ابرو-6810.aspx 2020-04-26 http://www.khafcity.com/News/اجرای-هرس-ترون-های-خیابان-حافظ-ابرو-6810.aspx لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-6807.aspx 2020-04-18 http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-6807.aspx بهسازی جداول خیابان وحدت http://www.khafcity.com/News/بهسازی-جداول-خیابان-وحدت-6802.aspx 2020-04-08 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-جداول-خیابان-وحدت-6802.aspx کاشت گل های زیبای زینتی (فصلی) در میادین , بلوارهای و پارکهای سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/کاشت-گل-های-زیبای-زینتی-(فصلی)-در-میادین-,-بلوارهای-و-پارکهای-سطح-شهر-خواف-6803.aspx 2020-03-18 http://www.khafcity.com/News/کاشت-گل-های-زیبای-زینتی-(فصلی)-در-میادین-,-بلوارهای-و-پارکهای-سطح-شهر-خواف-6803.aspx آماده باش کامل مأمورین ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی و پرسنل خدماتی در چهارشنبه آخر سال http://www.khafcity.com/News/آماده-باش-کامل-مأمورین-ایستگاه-آتش-نشانی-و-خدمات-ایمنی-و-پرسنل-خدماتی-در-چهارشنبه-آخر-سال-6794.aspx 2020-03-18 http://www.khafcity.com/News/آماده-باش-کامل-مأمورین-ایستگاه-آتش-نشانی-و-خدمات-ایمنی-و-پرسنل-خدماتی-در-چهارشنبه-آخر-سال-6794.aspx حفر ترانشه جدید دفن زباله در زباله گاه شهر خواف http://www.khafcity.com/News/حفر-ترانشه-جدید-دفن-زباله-در-زباله-گاه-شهر-خواف-6795.aspx 2020-03-18 http://www.khafcity.com/News/حفر-ترانشه-جدید-دفن-زباله-در-زباله-گاه-شهر-خواف-6795.aspx خرید و جانمایی تعدادی سطل زباله در دار در مکانهای پر رفت آمد شهر خواف http://www.khafcity.com/News/خرید-و-جانمایی-تعدادی-سطل-زباله-در-دار-در-مکانهای-پر-رفت-آمد-شهر-خواف-6796.aspx 2020-03-17 http://www.khafcity.com/News/خرید-و-جانمایی-تعدادی-سطل-زباله-در-دار-در-مکانهای-پر-رفت-آمد-شهر-خواف-6796.aspx رنگ آمیزی نیمکت ها و سطل های زباله موجود در پارک شهر http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-نیمکت-ها-و-سطل-های-زباله-موجود-در-پارک-شهر-6799.aspx 2020-03-17 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-نیمکت-ها-و-سطل-های-زباله-موجود-در-پارک-شهر-6799.aspx کاشت و واکاری گونه های مختلف گیاهی در بلوار ها و پارک های سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/کاشت-و-واکاری-گونه-های-مختلف-گیاهی-در-بلوار-ها-و-پارک-های-سطح-شهر-خواف-6797.aspx 2020-03-16 http://www.khafcity.com/News/کاشت-و-واکاری-گونه-های-مختلف-گیاهی-در-بلوار-ها-و-پارک-های-سطح-شهر-خواف-6797.aspx رنگ آمیزی خطوط راهنمایی انتهای خیابان 72 تن شهید http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-انتهای-خیابان-72-تن-شهید-6792.aspx 2020-03-12 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-انتهای-خیابان-72-تن-شهید-6792.aspx گندزدایی مستمر معابر اصلی و پر رفت آمد شهر خواف http://www.khafcity.com/News/گندزدایی-مستمر-معابر-اصلی-و-پر-رفت-آمد-شهر-خواف-6793.aspx 2020-03-12 http://www.khafcity.com/News/گندزدایی-مستمر-معابر-اصلی-و-پر-رفت-آمد-شهر-خواف-6793.aspx اجرای ماسه آسفالت گرم خیابان 72 تن شهید http://www.khafcity.com/News/اجرای-ماسه-آسفالت-گرم-خیابان-72-تن-شهید-6791.aspx 2020-03-10 http://www.khafcity.com/News/اجرای-ماسه-آسفالت-گرم-خیابان-72-تن-شهید-6791.aspx بهسازی و روکش آسفالت خیابان وحدت http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-روکش-آسفالت-خیابان-وحدت-6790.aspx 2020-03-07 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-روکش-آسفالت-خیابان-وحدت-6790.aspx گند زدایی معابر اصلی و پر رفت آمد شهر خواف http://www.khafcity.com/News/گند-زدایی-معابر-اصلی-و-پر-رفت-آمد-شهر-خواف-6789.aspx 2020-03-06 http://www.khafcity.com/News/گند-زدایی-معابر-اصلی-و-پر-رفت-آمد-شهر-خواف-6789.aspx رنگ آمیزی جداول میادین و بلوارهای سطح شهر http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-جداول-میادین-و-بلوارهای-سطح-شهر-6784.aspx 2020-03-01 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-جداول-میادین-و-بلوارهای-سطح-شهر-6784.aspx ادامه عملیات حفاری و جدول گذاری خیابان وحدت http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-حفاری-و-جدول-گذاری-خیابان-وحدت-6785.aspx 2020-02-29 http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-حفاری-و-جدول-گذاری-خیابان-وحدت-6785.aspx قالب بندی و بتن ریزی آخرین قسمت از اجرای کانال دفع آب های سطحی بلوار 72 تن شهید http://www.khafcity.com/News/قالب-بندی-و-بتن-ریزی-آخرین-قسمت-از-اجرای-کانال-دفع-آب-های-سطحی-بلوار-72-تن-شهید-6786.aspx 2020-02-29 http://www.khafcity.com/News/قالب-بندی-و-بتن-ریزی-آخرین-قسمت-از-اجرای-کانال-دفع-آب-های-سطحی-بلوار-72-تن-شهید-6786.aspx شستشو و ضد عفونی وسایل بازی و نیمکت های پارک ها ... http://www.khafcity.com/News/شستشو-و-ضد-عفونی-وسایل-بازی-و-نیمکت-های-پارک-ها-6781.aspx 2020-02-29 http://www.khafcity.com/News/شستشو-و-ضد-عفونی-وسایل-بازی-و-نیمکت-های-پارک-ها-6781.aspx اجرای عملیات جدول گذاری ضلع شمالی بلوار غیاثیه http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-جدول-گذاری-ضلع-شمالی-بلوار-غیاثیه-6782.aspx 2020-02-29 http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-جدول-گذاری-ضلع-شمالی-بلوار-غیاثیه-6782.aspx عملیات کانیو گذاری کوچه فرعی خیابان حافظ ابرو 10 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیو-گذاری-کوچه-فرعی-خیابان-حافظ-ابرو-10-6783.aspx 2020-02-29 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیو-گذاری-کوچه-فرعی-خیابان-حافظ-ابرو-10-6783.aspx لکه گیری آسفالت با ماسه آسفالت گرم تعدادی از معابر شهر خواف http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-با-ماسه-آسفالت-گرم-تعدادی-از-معابر-شهر-خواف-6775.aspx 2020-02-27 http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-با-ماسه-آسفالت-گرم-تعدادی-از-معابر-شهر-خواف-6775.aspx نظافت و پاکسازی بوستان اندیشه http://www.khafcity.com/News/نظافت-و-پاکسازی-بوستان-اندیشه-6776.aspx 2020-02-27 http://www.khafcity.com/News/نظافت-و-پاکسازی-بوستان-اندیشه-6776.aspx عملیات هرس و بازپیرایی درختان سطح شهر http://www.khafcity.com/News/عملیات-هرس-و-بازپیرایی-درختان-سطح-شهر-6777.aspx 2020-02-27 http://www.khafcity.com/News/عملیات-هرس-و-بازپیرایی-درختان-سطح-شهر-6777.aspx عملیات بازسازی و تعمیر سرویس های بهداشتی عمومی سطح شهر http://www.khafcity.com/News/عملیات-بازسازی-و-تعمیر-سرویس-های-بهداشتی-عمومی-سطح-شهر-6778.aspx 2020-02-27 http://www.khafcity.com/News/عملیات-بازسازی-و-تعمیر-سرویس-های-بهداشتی-عمومی-سطح-شهر-6778.aspx نصب 2 تابلوی پنل شهری جهت نما در بلوار فردوسی و بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی http://www.khafcity.com/News/نصب-2-تابلوی-پنل-شهری-جهت-نما-در-بلوار-فردوسی-و-بلوار-سردار-شهید-حاج-قاسم-سلیمانی-6779.aspx 2020-02-27 http://www.khafcity.com/News/نصب-2-تابلوی-پنل-شهری-جهت-نما-در-بلوار-فردوسی-و-بلوار-سردار-شهید-حاج-قاسم-سلیمانی-6779.aspx جمع آوری خاک مازاد فضای سبز سطح شهر http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-خاک-مازاد-فضای-سبز-سطح-شهر-6780.aspx 2020-02-27 http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-خاک-مازاد-فضای-سبز-سطح-شهر-6780.aspx آماده سازی بستر خاک جهت کاشت فضای سبز بلوار ولیعصر(عج) http://www.khafcity.com/News/آماده-سازی-بستر-خاک-جهت-کاشت-فضای-سبز-بلوار-ولیعصر(عج)-6772.aspx 2020-02-23 http://www.khafcity.com/News/آماده-سازی-بستر-خاک-جهت-کاشت-فضای-سبز-بلوار-ولیعصر(عج)-6772.aspx اجرای عملیات جدول گذاری انتهای خیابان سعدی http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-جدول-گذاری-انتهای-خیابان-سعدی-6771.aspx 2020-02-17 http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-جدول-گذاری-انتهای-خیابان-سعدی-6771.aspx