آخرین اخبار http://www.khafcity.com/ آخرین اخبار شهرداری خواف FA خانه http://www.khafcity.com/Images/gui/RssLogo.gif http://www.khafcity.com/ شهرداری خواف Copyright شهرداری خواف, 637100681995877274 20 Intech عملیات لکه گیری آسفالت حاشیه میدان تازه تأسیس آسباد http://www.khafcity.com/News/عملیات-لکه-گیری-آسفالت-حاشیه-میدان-تازه-تأسیس-آسباد-5735.aspx 2019-11-07 http://www.khafcity.com/News/عملیات-لکه-گیری-آسفالت-حاشیه-میدان-تازه-تأسیس-آسباد-5735.aspx اجرای عملیات خاکی و جدول گذاری میدان آسباد http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-خاکی-و-جدول-گذاری-میدان-آسباد-5731.aspx 2019-11-05 http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-خاکی-و-جدول-گذاری-میدان-آسباد-5731.aspx اجرای عملیات رنگ آمیزی پایه چراغهای روشنایی و سطل های زباله پارک کوهستانی معراج http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-رنگ-آمیزی-پایه-چراغهای-روشنایی-و-سطل-های-زباله-پارک-کوهستانی-معراج-5732.aspx 2019-11-05 http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-رنگ-آمیزی-پایه-چراغهای-روشنایی-و-سطل-های-زباله-پارک-کوهستانی-معراج-5732.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان مدرس 12 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-مدرس-12-5733.aspx 2019-11-05 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-مدرس-12-5733.aspx عملیات پاکسازی , اصلاح و هرس فضای سبز بلوار فاطمه زهرا (س) و مرزداران http://www.khafcity.com/News/عملیات-پاکسازی-,-اصلاح-و-هرس-فضای-سبز-بلوار-فاطمه-زهرا-(س)-و-مرزداران-5722.aspx 2019-10-24 http://www.khafcity.com/News/عملیات-پاکسازی-,-اصلاح-و-هرس-فضای-سبز-بلوار-فاطمه-زهرا-(س)-و-مرزداران-5722.aspx زیرسازی و آسفالت قسمت باقی مانده خیابان ارشاد 6 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-قسمت-باقی-مانده-خیابان-ارشاد-6-5721.aspx 2019-10-23 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-قسمت-باقی-مانده-خیابان-ارشاد-6-5721.aspx اجرای عملیات تعریض قسمتی دیگر از خیابان مدرس http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-تعریض-قسمتی-دیگر-از-خیابان-مدرس-5719.aspx 2019-10-17 http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-تعریض-قسمتی-دیگر-از-خیابان-مدرس-5719.aspx شروع عملیات حفاری قسمت تعریض شده خیابان مدرس http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-حفاری-قسمت-تعریض-شده-خیابان-مدرس-5718.aspx 2019-10-14 http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-حفاری-قسمت-تعریض-شده-خیابان-مدرس-5718.aspx اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان شهاب 12 http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-شهاب-12-5717.aspx 2019-10-13 http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-شهاب-12-5717.aspx عملیات پاکسازی , اصلاح و هرس فضای سبز بلوار فردوسی http://www.khafcity.com/News/عملیات-پاکسازی-,-اصلاح-و-هرس-فضای-سبز-بلوار-فردوسی-5716.aspx 2019-10-12 http://www.khafcity.com/News/عملیات-پاکسازی-,-اصلاح-و-هرس-فضای-سبز-بلوار-فردوسی-5716.aspx لکه گیری آسفالت مسیرهای حفاری اداره آب و فاضلاب http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-مسیرهای-حفاری-اداره-آب-و-فاضلاب-5715.aspx 2019-10-08 http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-مسیرهای-حفاری-اداره-آب-و-فاضلاب-5715.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان حافظ ابرو 12 و سه کوچه فرعی آن http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-12-و-سه-کوچه-فرعی-آن-5712.aspx 2019-10-06 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-12-و-سه-کوچه-فرعی-آن-5712.aspx جمع آوری نرده ها و حفاری خیابان شهاب 6 در راستای بهسازی خیابان مذکور http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-نرده-ها-و-حفاری-خیابان-شهاب-6-در-راستای-بهسازی-خیابان-مذکور-5708.aspx 2019-09-30 http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-نرده-ها-و-حفاری-خیابان-شهاب-6-در-راستای-بهسازی-خیابان-مذکور-5708.aspx شروع عملیات تعریض خیابان شهید مدرس ( پیاده رو بخشداری ) http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-تعریض-خیابان-شهید-مدرس-(-پیاده-رو-بخشداری-)-5705.aspx 2019-09-28 http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-تعریض-خیابان-شهید-مدرس-(-پیاده-رو-بخشداری-)-5705.aspx عملیات حفاری و کانیو گذاری خیابان شهاب 12 http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-و-کانیو-گذاری-خیابان-شهاب-12-5703.aspx 2019-09-23 http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-و-کانیو-گذاری-خیابان-شهاب-12-5703.aspx لکه گیری آسفالت مسیرهای حفاری اداره آب و فاضلاب http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-مسیرهای-حفاری-اداره-آب-و-فاضلاب-5702.aspx 2019-09-20 http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-مسیرهای-حفاری-اداره-آب-و-فاضلاب-5702.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان گوهرشاد ( حد فاصل آتش نشانی تا مسجد الاقصی ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-گوهرشاد-(-حد-فاصل-آتش-نشانی-تا-مسجد-الاقصی-)-5693.aspx 2019-09-19 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-گوهرشاد-(-حد-فاصل-آتش-نشانی-تا-مسجد-الاقصی-)-5693.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان حافظ ابرو 27 و فرعی آن http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-27-و-فرعی-آن-5696.aspx 2019-08-19 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-27-و-فرعی-آن-5696.aspx زیرسازی و آسفالت کوچه ارتباطی سینا 3 به 5 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ارتباطی-سینا-3-به-5-5691.aspx 2019-08-07 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ارتباطی-سینا-3-به-5-5691.aspx ذبح بهداشتی دام در کشتارگاه شهرداری http://www.khafcity.com/News/ذبح-بهداشتی-دام-در-کشتارگاه-شهرداری-5692.aspx 2019-08-07 http://www.khafcity.com/News/ذبح-بهداشتی-دام-در-کشتارگاه-شهرداری-5692.aspx عملیات جدول گذاری پارک در حال احداث محله لاج http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-پارک-در-حال-احداث-محله-لاج-5688.aspx 2019-08-05 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-پارک-در-حال-احداث-محله-لاج-5688.aspx عملیات زیرسازی ، آسفالت و احداث سرعتکاه آسفالتی استاندارد ، جلوی پلیس راه شهر خواف http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-،-آسفالت-و-احداث-سرعتکاه-آسفالتی-استاندارد-،-جلوی-پلیس-راه-شهر-خواف-5687.aspx 2019-08-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-،-آسفالت-و-احداث-سرعتکاه-آسفالتی-استاندارد-،-جلوی-پلیس-راه-شهر-خواف-5687.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان فروزان http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فروزان-5686.aspx 2019-08-03 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فروزان-5686.aspx عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان سلمان فارسی ( محله لاج ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-سلمان-فارسی-(-محله-لاج-)-5684.aspx 2019-07-22 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-سلمان-فارسی-(-محله-لاج-)-5684.aspx عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان خواجه یار 6 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-خواجه-یار-6-5685.aspx 2019-07-22 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-خواجه-یار-6-5685.aspx رنگ آمیزی خطوط راهنمایی خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-شهاب-5680.aspx 2019-06-17 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-خیابان-شهاب-5680.aspx اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-خیابان-شهاب-5679.aspx 2019-06-16 http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-خیابان-شهاب-5679.aspx ادامه عملیات حفاری کانال دفع آبهای سطحی انتهای خیابان 72 تن شهید http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-حفاری-کانال-دفع-آبهای-سطحی-انتهای-خیابان-72-تن-شهید-4678.aspx 2019-06-10 http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-حفاری-کانال-دفع-آبهای-سطحی-انتهای-خیابان-72-تن-شهید-4678.aspx عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر http://www.khafcity.com/News/عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-4679.aspx 2019-06-10 http://www.khafcity.com/News/عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-4679.aspx جمع آوری جداول فرسوده بلوار رازی در جهت بهسازی آیلند میانی خیابان مذکور http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-جداول-فرسوده-بلوار-رازی-در-جهت-بهسازی-آیلند-میانی-خیابان-مذکور-4680.aspx 2019-06-10 http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-جداول-فرسوده-بلوار-رازی-در-جهت-بهسازی-آیلند-میانی-خیابان-مذکور-4680.aspx استقرار و آماده باش در روز عید سعید فطر http://www.khafcity.com/News/استقرار-و-آماده-باش-در-روز-عید-سعید-فطر-4677.aspx 2019-06-05 http://www.khafcity.com/News/استقرار-و-آماده-باش-در-روز-عید-سعید-فطر-4677.aspx مخلوط ریزی و تسطیح ابتدای بلوار غیاثیه http://www.khafcity.com/News/مخلوط-ریزی-و-تسطیح-ابتدای-بلوار-غیاثیه-4676.aspx 2019-06-02 http://www.khafcity.com/News/مخلوط-ریزی-و-تسطیح-ابتدای-بلوار-غیاثیه-4676.aspx نصب برچسب جهت شناسایی و ساماندهی خودروهای تاکسی درون شهری http://www.khafcity.com/News/نصب-برچسب-جهت-شناسایی-و-ساماندهی-خودروهای-تاکسی-درون-شهری-4673.aspx 2019-05-22 http://www.khafcity.com/News/نصب-برچسب-جهت-شناسایی-و-ساماندهی-خودروهای-تاکسی-درون-شهری-4673.aspx درزگیری با ماسه آسفالت گرم خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/درزگیری-با-ماسه-آسفالت-گرم-خیابان-شهاب-3675.aspx 2019-05-13 http://www.khafcity.com/News/درزگیری-با-ماسه-آسفالت-گرم-خیابان-شهاب-3675.aspx اصلاح چراغهای تأمین روشنایی پارک وحدت http://www.khafcity.com/News/اصلاح-چراغهای-تأمین-روشنایی-پارک-وحدت-3676.aspx 2019-05-13 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-چراغهای-تأمین-روشنایی-پارک-وحدت-3676.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت انتهای خیابان 72تن شهید 12 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-72تن-شهید-12-3669.aspx 2019-05-01 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-72تن-شهید-12-3669.aspx عملیات کاشت گلهای تزیینی در پارک معراج http://www.khafcity.com/News/عملیات-کاشت-گلهای-تزیینی-در-پارک-معراج-3670.aspx 2019-05-01 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کاشت-گلهای-تزیینی-در-پارک-معراج-3670.aspx عملیات جدول گذاری حاشیه میدان معلم (سمت اداره برق ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-حاشیه-میدان-معلم-(سمت-اداره-برق-)-3664.aspx 2019-04-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-حاشیه-میدان-معلم-(سمت-اداره-برق-)-3664.aspx عملیات اجرای کانال دفع آبهای سطحی خیابان فردوسی( حدفاصل خیابان عطار تا ارشاد) http://www.khafcity.com/News/عملیات-اجرای-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-فردوسی(-حدفاصل-خیابان-عطار-تا-ارشاد)-3665.aspx 2019-04-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اجرای-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-فردوسی(-حدفاصل-خیابان-عطار-تا-ارشاد)-3665.aspx عملیات حفاری حاشیه شرقی بلوار غیاثیه جهت اجرای ادامه کانال دفع آبهای سطحی خیابان مذکور http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-حاشیه-شرقی-بلوار-غیاثیه-جهت-اجرای-ادامه-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-مذکور-3666.aspx 2019-04-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-حاشیه-شرقی-بلوار-غیاثیه-جهت-اجرای-ادامه-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-مذکور-3666.aspx عملیات تعریض قسمت توافق شده خیابان شهاب 8 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تعریض-قسمت-توافق-شده-خیابان-شهاب-8-3667.aspx 2019-04-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تعریض-قسمت-توافق-شده-خیابان-شهاب-8-3667.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان فصیح 5 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فصیح-5-3659.aspx 2019-04-23 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فصیح-5-3659.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی و پیاده رو سازی ابتدای خیابان پیراحمد 2 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-و-پیاده-رو-سازی-ابتدای-خیابان-پیراحمد-2-3657.aspx 2019-04-22 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-و-پیاده-رو-سازی-ابتدای-خیابان-پیراحمد-2-3657.aspx عملیات حفاری بلوار فردوسی ( حدفاصل خیابان عطار تا ارشاد ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-بلوار-فردوسی-(-حدفاصل-خیابان-عطار-تا-ارشاد-)-3656.aspx 2019-04-21 http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-بلوار-فردوسی-(-حدفاصل-خیابان-عطار-تا-ارشاد-)-3656.aspx جدول گذاری و پیاده رو سازی ابتدای خیابان پیر احمد(حد فاصل خیابان شهاب تا پیراحمد 2) http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-و-پیاده-رو-سازی-ابتدای-خیابان-پیر-احمد(حد-فاصل-خیابان-شهاب-تا-پیراحمد-2)-3655.aspx 2019-04-18 http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-و-پیاده-رو-سازی-ابتدای-خیابان-پیر-احمد(حد-فاصل-خیابان-شهاب-تا-پیراحمد-2)-3655.aspx عملیات جدول گذاری ابتدای خیابان بعثت 2 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-ابتدای-خیابان-بعثت-2-2655.aspx 2019-04-15 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-ابتدای-خیابان-بعثت-2-2655.aspx عملیات تکمیل جدول دفع آبهای سطحی خیابان بوستان 16 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تکمیل-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-بوستان-16-2649.aspx 2019-04-13 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تکمیل-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-بوستان-16-2649.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی تقاطع خیابان سینا به حافظ http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-تقاطع-خیابان-سینا-به-حافظ-2647.aspx 2019-04-09 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-تقاطع-خیابان-سینا-به-حافظ-2647.aspx حفاری جهت اجرای جدول دفع آبهای سطحی خیابان بوستان 16 http://www.khafcity.com/News/حفاری-جهت-اجرای-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-بوستان-16-2646.aspx 2019-04-08 http://www.khafcity.com/News/حفاری-جهت-اجرای-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-بوستان-16-2646.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت ابتدای خیابان خواجه یار 5 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ابتدای-خیابان-خواجه-یار-5-2643.aspx 2019-04-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ابتدای-خیابان-خواجه-یار-5-2643.aspx