آخرین اخبار http://www.khafcity.com/ آخرین اخبار شهرداری خواف FA خانه http://www.khafcity.com/Images/gui/RssLogo.gif http://www.khafcity.com/ شهرداری خواف Copyright شهرداری خواف, 636941393035693191 20 Intech درزگیری با ماسه آسفالت گرم خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/درزگیری-با-ماسه-آسفالت-گرم-خیابان-شهاب-3675.aspx 2019-05-13 http://www.khafcity.com/News/درزگیری-با-ماسه-آسفالت-گرم-خیابان-شهاب-3675.aspx اصلاح چراغهای تأمین روشنایی پارک وحدت http://www.khafcity.com/News/اصلاح-چراغهای-تأمین-روشنایی-پارک-وحدت-3676.aspx 2019-05-13 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-چراغهای-تأمین-روشنایی-پارک-وحدت-3676.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت انتهای خیابان 72تن شهید 12 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-72تن-شهید-12-3669.aspx 2019-05-01 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-خیابان-72تن-شهید-12-3669.aspx عملیات کاشت گلهای تزیینی در پارک کوهستانی معراج http://www.khafcity.com/News/عملیات-کاشت-گلهای-تزیینی-در-پارک-کوهستانی-معراج-3670.aspx 2019-05-01 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کاشت-گلهای-تزیینی-در-پارک-کوهستانی-معراج-3670.aspx عملیات جدول گذاری حاشیه میدان معلم (سمت اداره برق ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-حاشیه-میدان-معلم-(سمت-اداره-برق-)-3664.aspx 2019-04-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-حاشیه-میدان-معلم-(سمت-اداره-برق-)-3664.aspx عملیات اجرای کانال دفع آبهای سطحی خیابان فردوسی( حدفاصل خیابان عطار تا ارشاد) http://www.khafcity.com/News/عملیات-اجرای-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-فردوسی(-حدفاصل-خیابان-عطار-تا-ارشاد)-3665.aspx 2019-04-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اجرای-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-فردوسی(-حدفاصل-خیابان-عطار-تا-ارشاد)-3665.aspx عملیات حفاری حاشیه شرقی بلوار غیاثیه جهت اجرای ادامه کانال دفع آبهای سطحی خیابان مذکور http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-حاشیه-شرقی-بلوار-غیاثیه-جهت-اجرای-ادامه-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-مذکور-3666.aspx 2019-04-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-حاشیه-شرقی-بلوار-غیاثیه-جهت-اجرای-ادامه-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-مذکور-3666.aspx عملیات تعریض قسمت توافق شده خیابان شهاب 8 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تعریض-قسمت-توافق-شده-خیابان-شهاب-8-3667.aspx 2019-04-30 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تعریض-قسمت-توافق-شده-خیابان-شهاب-8-3667.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان فصیح 5 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فصیح-5-3659.aspx 2019-04-23 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-فصیح-5-3659.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی و پیاده رو سازی ابتدای خیابان پیراحمد 2 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-و-پیاده-رو-سازی-ابتدای-خیابان-پیراحمد-2-3657.aspx 2019-04-22 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-و-پیاده-رو-سازی-ابتدای-خیابان-پیراحمد-2-3657.aspx عملیات حفاری بلوار فردوسی ( حدفاصل خیابان عطار تا ارشاد ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-بلوار-فردوسی-(-حدفاصل-خیابان-عطار-تا-ارشاد-)-3656.aspx 2019-04-21 http://www.khafcity.com/News/عملیات-حفاری-بلوار-فردوسی-(-حدفاصل-خیابان-عطار-تا-ارشاد-)-3656.aspx جدول گذاری و پیاده رو سازی ابتدای خیابان پیر احمد(حد فاصل خیابان شهاب تا پیراحمد 2) http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-و-پیاده-رو-سازی-ابتدای-خیابان-پیر-احمد(حد-فاصل-خیابان-شهاب-تا-پیراحمد-2)-3655.aspx 2019-04-18 http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-و-پیاده-رو-سازی-ابتدای-خیابان-پیر-احمد(حد-فاصل-خیابان-شهاب-تا-پیراحمد-2)-3655.aspx عملیات جدول گذاری ابتدای خیابان بعثت 2 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-ابتدای-خیابان-بعثت-2-2655.aspx 2019-04-15 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-ابتدای-خیابان-بعثت-2-2655.aspx عملیات تکمیل جدول دفع آبهای سطحی خیابان بوستان 16 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تکمیل-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-بوستان-16-2649.aspx 2019-04-13 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تکمیل-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-بوستان-16-2649.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی تقاطع خیابان سینا به حافظ http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-تقاطع-خیابان-سینا-به-حافظ-2647.aspx 2019-04-09 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-تقاطع-خیابان-سینا-به-حافظ-2647.aspx حفاری جهت اجرای جدول دفع آبهای سطحی خیابان بوستان 16 http://www.khafcity.com/News/حفاری-جهت-اجرای-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-بوستان-16-2646.aspx 2019-04-08 http://www.khafcity.com/News/حفاری-جهت-اجرای-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-بوستان-16-2646.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت ابتدای خیابان خواجه یار 5 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ابتدای-خیابان-خواجه-یار-5-2643.aspx 2019-04-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ابتدای-خیابان-خواجه-یار-5-2643.aspx عملیات آسفالت قسمت تعریض شده خیابان فاطمه زهرا (س) ( تقاطع پیراحمد ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خیابان-فاطمه-زهرا-(س)-(-تقاطع-پیراحمد-)-2644.aspx 2019-04-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خیابان-فاطمه-زهرا-(س)-(-تقاطع-پیراحمد-)-2644.aspx اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان سینا 10 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-سینا-10-2642.aspx 2019-03-30 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-سینا-10-2642.aspx پاکسازی و لایروبی مسیل ها http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-و-لایروبی-مسیل-ها-2639.aspx 2019-03-25 http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-و-لایروبی-مسیل-ها-2639.aspx رنگ آمیزی جداول خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-جداول-خیابان-شهاب-2638.aspx 2019-03-18 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-جداول-خیابان-شهاب-2638.aspx نصب تعداد 8 عدد صندلی در خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/نصب-تعداد-8-عدد-صندلی-در-خیابان-شهاب-2637.aspx 2019-03-16 http://www.khafcity.com/News/نصب-تعداد-8-عدد-صندلی-در-خیابان-شهاب-2637.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان سینا 9 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-9-2632.aspx 2019-03-11 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-9-2632.aspx عملیات لکه گیری آسفالت بلوار غیاثیه ( کمربندی ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-لکه-گیری-آسفالت-بلوار-غیاثیه-(-کمربندی-)-2633.aspx 2019-03-11 http://www.khafcity.com/News/عملیات-لکه-گیری-آسفالت-بلوار-غیاثیه-(-کمربندی-)-2633.aspx عملیات تعریض قسمت توافق شده خیابان فرعی شهید کارگزار 5 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تعریض-قسمت-توافق-شده-خیابان-فرعی-شهید-کارگزار-5-2629.aspx 2019-03-09 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تعریض-قسمت-توافق-شده-خیابان-فرعی-شهید-کارگزار-5-2629.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان مسجد جامع , شهاب 5 و شهاب 14 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-مسجد-جامع-,-شهاب-5-و-شهاب-14-2630.aspx 2019-03-09 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-مسجد-جامع-,-شهاب-5-و-شهاب-14-2630.aspx اجرای طراحی و گلکاری بلوار امام رضا (ع) http://www.khafcity.com/News/اجرای-طراحی-و-گلکاری-بلوار-امام-رضا-(ع)-2631.aspx 2019-03-09 http://www.khafcity.com/News/اجرای-طراحی-و-گلکاری-بلوار-امام-رضا-(ع)-2631.aspx خارج کردن نهال از خزانه تولیدی نهال شهرداری جهت غرس در فضای سبز سطح شهر http://www.khafcity.com/News/خارج-کردن-نهال-از-خزانه-تولیدی-نهال-شهرداری-جهت-غرس-در-فضای-سبز-سطح-شهر-2622.aspx 2019-03-05 http://www.khafcity.com/News/خارج-کردن-نهال-از-خزانه-تولیدی-نهال-شهرداری-جهت-غرس-در-فضای-سبز-سطح-شهر-2622.aspx عملیات اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان شهاب 10 و 12 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-شهاب-10-و-12-2623.aspx 2019-03-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-شهاب-10-و-12-2623.aspx در آستانه بهار طبیعت , اصلاح و هرس فضای سبز انتهای بلوار غیاثیه http://www.khafcity.com/News/در-آستانه-بهار-طبیعت-,-اصلاح-و-هرس-فضای-سبز-انتهای-بلوار-غیاثیه-2624.aspx 2019-03-04 http://www.khafcity.com/News/در-آستانه-بهار-طبیعت-,-اصلاح-و-هرس-فضای-سبز-انتهای-بلوار-غیاثیه-2624.aspx اصلاح جداول حاشیه ضلع غربی میدان امام (ره) http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جداول-حاشیه-ضلع-غربی-میدان-امام-(ره)-2618.aspx 2019-03-04 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جداول-حاشیه-ضلع-غربی-میدان-امام-(ره)-2618.aspx عملیات رنگ آمیزی نیمکت ها و سطل های زباله میدان معلم http://www.khafcity.com/News/عملیات-رنگ-آمیزی-نیمکت-ها-و-سطل-های-زباله-میدان-معلم-2621.aspx 2019-03-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-رنگ-آمیزی-نیمکت-ها-و-سطل-های-زباله-میدان-معلم-2621.aspx ادامه عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-2617.aspx 2019-03-03 http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-2617.aspx ادامه زیرسازی و آسفالت قسمت تعریض شده خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/ادامه-زیرسازی-و-آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خیابان-شهاب-2619.aspx 2019-03-03 http://www.khafcity.com/News/ادامه-زیرسازی-و-آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خیابان-شهاب-2619.aspx عملیات کاشت و واکاری فضای سبز سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/عملیات-کاشت-و-واکاری-فضای-سبز-سطح-شهر-خواف-2614.aspx 2019-02-27 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کاشت-و-واکاری-فضای-سبز-سطح-شهر-خواف-2614.aspx عملیات جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/عملیات-جمع-آوری-نخاله-های-ساختمانی-سطح-شهر-خواف-2616.aspx 2019-02-27 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جمع-آوری-نخاله-های-ساختمانی-سطح-شهر-خواف-2616.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت قسمت تعریض شده خیابان شهاب ( حد فاصل شهاب 3 تا فصیح) http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خیابان-شهاب-(-حد-فاصل-شهاب-3-تا-فصیح)-2615.aspx 2019-02-26 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خیابان-شهاب-(-حد-فاصل-شهاب-3-تا-فصیح)-2615.aspx آماده سازی جهت طراحی و کاشت فضای سبز میدان شهید صبوری http://www.khafcity.com/News/آماده-سازی-جهت-طراحی-و-کاشت-فضای-سبز-میدان-شهید-صبوری-2611.aspx 2019-02-25 http://www.khafcity.com/News/آماده-سازی-جهت-طراحی-و-کاشت-فضای-سبز-میدان-شهید-صبوری-2611.aspx ادامه عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-2612.aspx 2019-02-25 http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-2612.aspx عملیات کاشت و واکاری فضای سبز بلوار ولیعصر http://www.khafcity.com/News/عملیات-کاشت-و-واکاری-فضای-سبز-بلوار-ولیعصر-1612.aspx 2019-02-24 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کاشت-و-واکاری-فضای-سبز-بلوار-ولیعصر-1612.aspx عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-1611.aspx 2019-02-23 http://www.khafcity.com/News/عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-1611.aspx عملیات مخلوط ریزی و تسطیح معابر فاقد پوشش آسفالت سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/عملیات-مخلوط-ریزی-و-تسطیح-معابر-فاقد-پوشش-آسفالت-سطح-شهر-خواف-1610.aspx 2019-02-17 http://www.khafcity.com/News/عملیات-مخلوط-ریزی-و-تسطیح-معابر-فاقد-پوشش-آسفالت-سطح-شهر-خواف-1610.aspx کاشت و واکاری فضای سبز محله لاج http://www.khafcity.com/News/کاشت-و-واکاری-فضای-سبز-محله-لاج-1609.aspx 2019-02-16 http://www.khafcity.com/News/کاشت-و-واکاری-فضای-سبز-محله-لاج-1609.aspx آسفالت قسمت تعریض شده خیابان شهاب ( حد فاصل خیابان فصیح تا میدان خاتم النبیاء ) http://www.khafcity.com/News/آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خیابان-شهاب-(-حد-فاصل-خیابان-فصیح-تا-میدان-خاتم-النبیاء-)-1605.aspx 2019-02-10 http://www.khafcity.com/News/آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خیابان-شهاب-(-حد-فاصل-خیابان-فصیح-تا-میدان-خاتم-النبیاء-)-1605.aspx اجرای عملیات کانیو گذاری قسمت تعریض شده خیابان فاطمه زهرا (س) http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-کانیو-گذاری-قسمت-تعریض-شده-خیابان-فاطمه-زهرا-(س)-1604.aspx 2019-02-07 http://www.khafcity.com/News/اجرای-عملیات-کانیو-گذاری-قسمت-تعریض-شده-خیابان-فاطمه-زهرا-(س)-1604.aspx تعریض قسمت توافق شده تقاطع خیابان فاطمه زهرا (س) به پیراحمد http://www.khafcity.com/News/تعریض-قسمت-توافق-شده-تقاطع-خیابان-فاطمه-زهرا-(س)-به-پیراحمد-1603.aspx 2019-02-06 http://www.khafcity.com/News/تعریض-قسمت-توافق-شده-تقاطع-خیابان-فاطمه-زهرا-(س)-به-پیراحمد-1603.aspx عملیات تأمین روشنایی میدان شهید صبوری (نصب برج نوری , چراغ برق و سیم کشی ) http://www.khafcity.com/News/عملیات-تأمین-روشنایی-میدان-شهید-صبوری-(نصب-برج-نوری-,-چراغ-برق-و-سیم-کشی-)-1600.aspx 2019-02-05 http://www.khafcity.com/News/عملیات-تأمین-روشنایی-میدان-شهید-صبوری-(نصب-برج-نوری-,-چراغ-برق-و-سیم-کشی-)-1600.aspx اصلاح و شکل دهی درختان میدان معلم http://www.khafcity.com/News/اصلاح-و-شکل-دهی-درختان-میدان-معلم-1598.aspx 2019-02-04 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-و-شکل-دهی-درختان-میدان-معلم-1598.aspx نصب تابلوی مسیرنما آسبادهای شهر خواف http://www.khafcity.com/News/نصب-تابلوی-مسیرنما-آسبادهای-شهر-خواف-1599.aspx 2019-02-02 http://www.khafcity.com/News/نصب-تابلوی-مسیرنما-آسبادهای-شهر-خواف-1599.aspx عملیات پاکسازی و جمع آوری زباله های ورودی شهر خواف http://www.khafcity.com/News/عملیات-پاکسازی-و-جمع-آوری-زباله-های-ورودی-شهر-خواف-1593.aspx 2019-02-02 http://www.khafcity.com/News/عملیات-پاکسازی-و-جمع-آوری-زباله-های-ورودی-شهر-خواف-1593.aspx