آخرین اخبار http://www.khafcity.com/ آخرین اخبار شهرداری خواف FA خانه http://www.khafcity.com/Images/gui/RssLogo.gif http://www.khafcity.com/ شهرداری خواف Copyright شهرداری خواف, 637548047559226038 20 Intech عملیات کانیوگذاری خیابان شهید کارگزار 8 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیوگذاری-خیابان-شهید-کارگزار-8-9951.aspx 2021-03-18 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیوگذاری-خیابان-شهید-کارگزار-8-9951.aspx عملیات کانیوگذاری خیابان خواجه یار 2 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیوگذاری-خیابان-خواجه-یار-2-9952.aspx 2021-03-18 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیوگذاری-خیابان-خواجه-یار-2-9952.aspx لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-9946.aspx 2021-03-17 http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-9946.aspx رنگ آمیزی جداول سطح شهر http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-جداول-سطح-شهر-9949.aspx 2021-03-17 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-جداول-سطح-شهر-9949.aspx جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-نخاله-های-ساختمانی-سطح-شهر-9950.aspx 2021-03-17 http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-نخاله-های-ساختمانی-سطح-شهر-9950.aspx لکه گیری آسفالت خیابان مسجد جامع http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-خیابان-مسجد-جامع-9945.aspx 2021-03-08 http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-خیابان-مسجد-جامع-9945.aspx توزیع ۷ هزار اصله نهال به صورت رایگان http://www.khafcity.com/News/توزیع-۷-هزار-اصله-نهال-به-صورت-رایگان-9942.aspx 2021-03-05 http://www.khafcity.com/News/توزیع-۷-هزار-اصله-نهال-به-صورت-رایگان-9942.aspx عملیات جدول گذاری خیابان فرهنگیان http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-خیابان-فرهنگیان-9941.aspx 2021-03-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-خیابان-فرهنگیان-9941.aspx حفاری جهت ادامه احداث کانال دفع آبهای سطحی بلوار فردوسی http://www.khafcity.com/News/حفاری-جهت-ادامه-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-بلوار-فردوسی-9939.aspx 2021-03-03 http://www.khafcity.com/News/حفاری-جهت-ادامه-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-بلوار-فردوسی-9939.aspx عملیات دیوار کشی ساختمان ایستگاه شماره دو آتش نشانی http://www.khafcity.com/News/عملیات-دیوار-کشی-ساختمان-ایستگاه-شماره-دو-آتش-نشانی-9940.aspx 2021-03-03 http://www.khafcity.com/News/عملیات-دیوار-کشی-ساختمان-ایستگاه-شماره-دو-آتش-نشانی-9940.aspx ادامه عملیات بهسازی ورودی شهر http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-بهسازی-ورودی-شهر-9938.aspx 2021-02-16 http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-بهسازی-ورودی-شهر-9938.aspx تعویض جداول فرسوده آیلند میانی خیابان غیاثیه http://www.khafcity.com/News/تعویض-جداول-فرسوده-آیلند-میانی-خیابان-غیاثیه-9937.aspx 2021-02-08 http://www.khafcity.com/News/تعویض-جداول-فرسوده-آیلند-میانی-خیابان-غیاثیه-9937.aspx عملیات کانیو گذاری خیابان سینا ۷ http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیو-گذاری-خیابان-سینا-۷-9936.aspx 2021-02-07 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیو-گذاری-خیابان-سینا-۷-9936.aspx شروع بازطراحی و بهسازی بوستان اندیشه http://www.khafcity.com/News/شروع-بازطراحی-و-بهسازی-بوستان-اندیشه-9929.aspx 2021-01-23 http://www.khafcity.com/News/شروع-بازطراحی-و-بهسازی-بوستان-اندیشه-9929.aspx شروع عملیات بهسازی و زیباسازی ورودی شهر خواف ( از سمت پلیس راه ) http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-بهسازی-و-زیباسازی-ورودی-شهر-خواف-(-از-سمت-پلیس-راه-)-9927.aspx 2021-01-16 http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-بهسازی-و-زیباسازی-ورودی-شهر-خواف-(-از-سمت-پلیس-راه-)-9927.aspx عملیات جدول گذاری خیابان عارف http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-خیابان-عارف-9928.aspx 2021-01-16 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-خیابان-عارف-9928.aspx ادامه عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی خیابان مسجد جامع http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-مسجد-جامع-9923.aspx 2020-12-26 http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-مسجد-جامع-9923.aspx اجرای آیلند میانی خیابان عثمان خوافی http://www.khafcity.com/News/اجرای-آیلند-میانی-خیابان-عثمان-خوافی-8925.aspx 2020-12-23 http://www.khafcity.com/News/اجرای-آیلند-میانی-خیابان-عثمان-خوافی-8925.aspx خریداری و تجهیز تراکتور لودری http://www.khafcity.com/News/خریداری-و-تجهیز-تراکتور-لودری-8926.aspx 2020-12-23 http://www.khafcity.com/News/خریداری-و-تجهیز-تراکتور-لودری-8926.aspx هرس و فرم دهی درختان فضای سبز http://www.khafcity.com/News/هرس-و-فرم-دهی-درختان-فضای-سبز-8922.aspx 2020-12-21 http://www.khafcity.com/News/هرس-و-فرم-دهی-درختان-فضای-سبز-8922.aspx کانیوگذاری فرعی خیابان خیام 21 http://www.khafcity.com/News/کانیوگذاری-فرعی-خیابان-خیام-21-8923.aspx 2020-12-21 http://www.khafcity.com/News/کانیوگذاری-فرعی-خیابان-خیام-21-8923.aspx لای روبی و حفاری ضلع شمالی خیابان غیاثیه http://www.khafcity.com/News/لای-روبی-و-حفاری-ضلع-شمالی-خیابان-غیاثیه-8924.aspx 2020-12-21 http://www.khafcity.com/News/لای-روبی-و-حفاری-ضلع-شمالی-خیابان-غیاثیه-8924.aspx عملیات جدول گذاری خیابان سلامت http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-خیابان-سلامت-7927.aspx 2020-12-19 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-خیابان-سلامت-7927.aspx بهسازی پیاده روی ضلع جنوبی خیابان وحدت http://www.khafcity.com/News/بهسازی-پیاده-روی-ضلع-جنوبی-خیابان-وحدت-7928.aspx 2020-12-19 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-پیاده-روی-ضلع-جنوبی-خیابان-وحدت-7928.aspx اجرای کانال دفع آبهای سطحی انتهای خیابان فردوسی http://www.khafcity.com/News/اجرای-کانال-دفع-آبهای-سطحی-انتهای-خیابان-فردوسی-7926.aspx 2020-12-17 http://www.khafcity.com/News/اجرای-کانال-دفع-آبهای-سطحی-انتهای-خیابان-فردوسی-7926.aspx پاکسازی فضای سبز خیابان سینا http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-فضای-سبز-خیابان-سینا-7922.aspx 2020-12-16 http://www.khafcity.com/News/پاکسازی-فضای-سبز-خیابان-سینا-7922.aspx حفاری انتهای خیابان فردوسی جهت احداث کانال دفع آبهای سطحی http://www.khafcity.com/News/حفاری-انتهای-خیابان-فردوسی-جهت-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-7923.aspx 2020-12-16 http://www.khafcity.com/News/حفاری-انتهای-خیابان-فردوسی-جهت-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-7923.aspx کانیوگذاری خیابان مجدخوافی 7 http://www.khafcity.com/News/کانیوگذاری-خیابان-مجدخوافی-7-7921.aspx 2020-12-05 http://www.khafcity.com/News/کانیوگذاری-خیابان-مجدخوافی-7-7921.aspx کف سازی خیابان خیام ۲۱ http://www.khafcity.com/News/کف-سازی-خیابان-خیام-۲۱-7919.aspx 2020-12-02 http://www.khafcity.com/News/کف-سازی-خیابان-خیام-۲۱-7919.aspx شن ریزی و تسطیح معابر خاکی سطح شهر http://www.khafcity.com/News/شن-ریزی-و-تسطیح-معابر-خاکی-سطح-شهر-7920.aspx 2020-11-30 http://www.khafcity.com/News/شن-ریزی-و-تسطیح-معابر-خاکی-سطح-شهر-7920.aspx حفاری خیابان مسجد جامع جهت احداث کانال دفع آبهای سطحی http://www.khafcity.com/News/حفاری-خیابان-مسجد-جامع-جهت-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-7917.aspx 2020-11-26 http://www.khafcity.com/News/حفاری-خیابان-مسجد-جامع-جهت-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-7917.aspx تعریض قسمتی دیگر از خیابان خواجه یار http://www.khafcity.com/News/تعریض-قسمتی-دیگر-از-خیابان-خواجه-یار-7918.aspx 2020-11-25 http://www.khafcity.com/News/تعریض-قسمتی-دیگر-از-خیابان-خواجه-یار-7918.aspx ادامه حفاری و اجرای کانال دفع آبهای سطحی خیابان سینا http://www.khafcity.com/News/ادامه-حفاری-و-اجرای-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-سینا-7916.aspx 2020-11-25 http://www.khafcity.com/News/ادامه-حفاری-و-اجرای-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-سینا-7916.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان بوستان 17 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-بوستان-17-7914.aspx 2020-11-10 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-بوستان-17-7914.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان بوستان 26 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-بوستان-26-7915.aspx 2020-11-08 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-بوستان-26-7915.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان ارشاد ۱۱ http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-ارشاد-۱۱-7913.aspx 2020-10-27 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-ارشاد-۱۱-7913.aspx اصلاح جوی عرضی ابتدای خیابان شهیدباهیئت http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-شهیدباهیئت-7907.aspx 2020-10-03 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-خیابان-شهیدباهیئت-7907.aspx جدول گذاری خیابان حافظ 4 http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-خیابان-حافظ-4-7912.aspx 2020-10-03 http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-خیابان-حافظ-4-7912.aspx کانیو گذاری خیابان خیام 21 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-خیام-21-7906.aspx 2020-10-01 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-خیام-21-7906.aspx خط کشی خطوط عابر پیاده مقابل مدارس http://www.khafcity.com/News/خط-کشی-خطوط-عابر-پیاده-مقابل-مدارس-6902.aspx 2020-09-22 http://www.khafcity.com/News/خط-کشی-خطوط-عابر-پیاده-مقابل-مدارس-6902.aspx کانیو گذاری خیابان شهید سمیعی 10 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-شهید-سمیعی-10-6899.aspx 2020-09-19 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-شهید-سمیعی-10-6899.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان سینا 14 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-14-6898.aspx 2020-09-16 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-سینا-14-6898.aspx روکش آسفالت خیابان 72 تن شهید 18 http://www.khafcity.com/News/روکش-آسفالت-خیابان-72-تن-شهید-18-6894.aspx 2020-09-13 http://www.khafcity.com/News/روکش-آسفالت-خیابان-72-تن-شهید-18-6894.aspx عملیات زیرسازی و آسفالت انتهای بلوار عطار http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-بلوار-عطار-6893.aspx 2020-09-10 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-انتهای-بلوار-عطار-6893.aspx تعریض خیابان حافظ ابرو 7 http://www.khafcity.com/News/تعریض-خیابان-حافظ-ابرو-7-6891.aspx 2020-09-09 http://www.khafcity.com/News/تعریض-خیابان-حافظ-ابرو-7-6891.aspx رنگ آمیزی خطوط راهنمایی بلوار وحدت http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-بلوار-وحدت-6892.aspx 2020-09-09 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-خطوط-راهنمایی-بلوار-وحدت-6892.aspx عملیات روکش آسفالت بلوار وحدت http://www.khafcity.com/News/عملیات-روکش-آسفالت-بلوار-وحدت-6889.aspx 2020-09-08 http://www.khafcity.com/News/عملیات-روکش-آسفالت-بلوار-وحدت-6889.aspx عملیات کانیو گذاری خیابان 72 تن شهید 18 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیو-گذاری-خیابان-72-تن-شهید-18-6890.aspx 2020-09-08 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیو-گذاری-خیابان-72-تن-شهید-18-6890.aspx عملیات اصلاح ورودی فرعی های خیابان شهاب http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-ورودی-فرعی-های-خیابان-شهاب-6886.aspx 2020-09-06 http://www.khafcity.com/News/عملیات-اصلاح-ورودی-فرعی-های-خیابان-شهاب-6886.aspx احداث کانال دفع آبهای سطحی خیابان خواجه یار http://www.khafcity.com/News/احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-خواجه-یار-6887.aspx 2020-09-05 http://www.khafcity.com/News/احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-خواجه-یار-6887.aspx