آخرین اخبار http://www.khafcity.com/ آخرین اخبار شهرداری خواف FA خانه http://www.khafcity.com/Images/gui/RssLogo.gif http://www.khafcity.com/ شهرداری خواف Copyright شهرداری خواف, 637674233629014812 20 Intech بهسازی و روکش آسفالت خیابان پیراحمد http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-روکش-آسفالت-خیابان-پیراحمد-10004.aspx 2021-09-11 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-روکش-آسفالت-خیابان-پیراحمد-10004.aspx عملیات روکش آسفالت خیابان فرهنگ http://www.khafcity.com/News/عملیات-روکش-آسفالت-خیابان-فرهنگ-10000.aspx 2021-09-09 http://www.khafcity.com/News/عملیات-روکش-آسفالت-خیابان-فرهنگ-10000.aspx بهسازی و پیاده رو سازی ضلع شمالی خیابان ۷۲ تن شهید http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-پیاده-رو-سازی-ضلع-شمالی-خیابان-۷۲-تن-شهید-10001.aspx 2021-09-09 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-پیاده-رو-سازی-ضلع-شمالی-خیابان-۷۲-تن-شهید-10001.aspx کانیو گذاری خیابان غیاثیه ۱ http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-غیاثیه-۱-9998.aspx 2021-09-04 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-غیاثیه-۱-9998.aspx بتن ریزی و کف سازی خیابان حافظ ابرو ۵ http://www.khafcity.com/News/بتن-ریزی-و-کف-سازی-خیابان-حافظ-ابرو-۵-9999.aspx 2021-09-04 http://www.khafcity.com/News/بتن-ریزی-و-کف-سازی-خیابان-حافظ-ابرو-۵-9999.aspx کانیو گذاری خیابان کشاورز ۱۳ http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-کشاورز-۱۳-9997.aspx 2021-08-29 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-کشاورز-۱۳-9997.aspx بهسازی و روکش آسفالت خیابان محتشم http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-روکش-آسفالت-خیابان-محتشم-9995.aspx 2021-08-17 http://www.khafcity.com/News/بهسازی-و-روکش-آسفالت-خیابان-محتشم-9995.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان بهار http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-بهار-9994.aspx 2021-08-14 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-بهار-9994.aspx کانیو گذاری خیابان ۷۲ تن شهید ۲۹ http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-۷۲-تن-شهید-۲۹-9993.aspx 2021-08-08 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-۷۲-تن-شهید-۲۹-9993.aspx حفاری قسمت دوم پل باکسی بلوار غیاثیه http://www.khafcity.com/News/حفاری-قسمت-دوم-پل-باکسی-بلوار-غیاثیه-9987.aspx 2021-07-20 http://www.khafcity.com/News/حفاری-قسمت-دوم-پل-باکسی-بلوار-غیاثیه-9987.aspx نصب اسکلت فلزی میدان میوه و تره بار http://www.khafcity.com/News/نصب-اسکلت-فلزی-میدان-میوه-و-تره-بار-9986.aspx 2021-07-19 http://www.khafcity.com/News/نصب-اسکلت-فلزی-میدان-میوه-و-تره-بار-9986.aspx آسفالت قسمت احداث شده پل باکسی بلوار غیاثیه http://www.khafcity.com/News/آسفالت-قسمت-احداث-شده-پل-باکسی-بلوار-غیاثیه-9989.aspx 2021-07-17 http://www.khafcity.com/News/آسفالت-قسمت-احداث-شده-پل-باکسی-بلوار-غیاثیه-9989.aspx کانیو گذاری خیابان حافظ ابرو ۵ http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-حافظ-ابرو-۵-9985.aspx 2021-07-08 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-حافظ-ابرو-۵-9985.aspx جدول گذاری خیابان خواجه وقوف http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-خیابان-خواجه-وقوف-9984.aspx 2021-07-07 http://www.khafcity.com/News/جدول-گذاری-خیابان-خواجه-وقوف-9984.aspx بتن ریزی و کف سازی خیابان حافظ ابرو ۶ http://www.khafcity.com/News/بتن-ریزی-و-کف-سازی-خیابان-حافظ-ابرو-۶-9982.aspx 2021-07-06 http://www.khafcity.com/News/بتن-ریزی-و-کف-سازی-خیابان-حافظ-ابرو-۶-9982.aspx کانیو گذاری خیابان فاطمه زهرا (س) ۱۱ http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-فاطمه-زهرا-(س)-۱۱-9981.aspx 2021-07-04 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-فاطمه-زهرا-(س)-۱۱-9981.aspx پروژه های عمرانی در حال اجرا http://www.khafcity.com/News/پروژه-های-عمرانی-در-حال-اجرا-9976.aspx 2021-06-28 http://www.khafcity.com/News/پروژه-های-عمرانی-در-حال-اجرا-9976.aspx کانیو گذاری خیابان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 8 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-سپهبد-شهید-حاج-قاسم-سلیمانی-8-9972.aspx 2021-06-07 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-سپهبد-شهید-حاج-قاسم-سلیمانی-8-9972.aspx کانیو گذاری خیابان حافظ ابرو 8 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-حافظ-ابرو-8-9973.aspx 2021-06-07 http://www.khafcity.com/News/کانیو-گذاری-خیابان-حافظ-ابرو-8-9973.aspx شروع عملیات کف سازی و پیاده رو سازی خیابان رازی http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-کف-سازی-و-پیاده-رو-سازی-خیابان-رازی-9971.aspx 2021-06-01 http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-کف-سازی-و-پیاده-رو-سازی-خیابان-رازی-9971.aspx عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان حافظ ابرو 4 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-4-9967.aspx 2021-05-27 http://www.khafcity.com/News/عملیات-زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-حافظ-ابرو-4-9967.aspx پیاده روسازی حاشیه میدان امام (ره) http://www.khafcity.com/News/پیاده-روسازی-حاشیه-میدان-امام-(ره)-9968.aspx 2021-05-27 http://www.khafcity.com/News/پیاده-روسازی-حاشیه-میدان-امام-(ره)-9968.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان ارشاد 22 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-ارشاد-22-9969.aspx 2021-05-27 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-ارشاد-22-9969.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان ارشاد 24 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-ارشاد-24-9970.aspx 2021-05-27 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-ارشاد-24-9970.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان آزادگان http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-آزادگان-9964.aspx 2021-05-24 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-آزادگان-9964.aspx مهار آتش سوزی خودرو خیابان سعدآباد http://www.khafcity.com/News/مهار-آتش-سوزی-خودرو-خیابان-سعدآباد-9962.aspx 2021-05-23 http://www.khafcity.com/News/مهار-آتش-سوزی-خودرو-خیابان-سعدآباد-9962.aspx زیر سازی و آسفالت خیابان ولیعصر(عج) ۱۶ http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-ولیعصر(عج)-۱۶-9963.aspx 2021-05-23 http://www.khafcity.com/News/زیر-سازی-و-آسفالت-خیابان-ولیعصر(عج)-۱۶-9963.aspx شروع عملیات احداث پل باکسی کمربندی http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-احداث-پل-باکسی-کمربندی-9960.aspx 2021-05-22 http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-احداث-پل-باکسی-کمربندی-9960.aspx اصلاح جوی عرضی ابتدای کوچه های فرعی خ ارشاد http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-کوچه-های-فرعی-خ-ارشاد-9961.aspx 2021-05-22 http://www.khafcity.com/News/اصلاح-جوی-عرضی-ابتدای-کوچه-های-فرعی-خ-ارشاد-9961.aspx زیرسازی و آسفالت خیابان وحدت 3 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-وحدت-3-9959.aspx 2021-05-17 http://www.khafcity.com/News/زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-وحدت-3-9959.aspx آسفالت قسمت تعریض شده خ خواجه یار http://www.khafcity.com/News/آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خ-خواجه-یار-9957.aspx 2021-05-11 http://www.khafcity.com/News/آسفالت-قسمت-تعریض-شده-خ-خواجه-یار-9957.aspx احداث کانال دفع آبهای سطحی حاشیه میدان امام (ره) http://www.khafcity.com/News/احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-حاشیه-میدان-امام-(ره)-9958.aspx 2021-05-10 http://www.khafcity.com/News/احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-حاشیه-میدان-امام-(ره)-9958.aspx ادامه احداث کانال بلوار غیاثیه http://www.khafcity.com/News/ادامه-احداث-کانال-بلوار-غیاثیه-9956.aspx 2021-04-11 http://www.khafcity.com/News/ادامه-احداث-کانال-بلوار-غیاثیه-9956.aspx عملیات کانیوگذاری خیابان خواجه یار 2 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیوگذاری-خیابان-خواجه-یار-2-9954.aspx 2021-04-10 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیوگذاری-خیابان-خواجه-یار-2-9954.aspx احداث جدول دفع آبهای سطحی خ حافظ ابرو http://www.khafcity.com/News/احداث-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خ-حافظ-ابرو-9955.aspx 2021-04-10 http://www.khafcity.com/News/احداث-جدول-دفع-آبهای-سطحی-خ-حافظ-ابرو-9955.aspx عملیات کانیوگذاری خیابان شهید کارگزار 8 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیوگذاری-خیابان-شهید-کارگزار-8-9951.aspx 2021-04-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیوگذاری-خیابان-شهید-کارگزار-8-9951.aspx عملیات کانیوگذاری خیابان خواجه یار 2 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیوگذاری-خیابان-خواجه-یار-2-9952.aspx 2021-03-18 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیوگذاری-خیابان-خواجه-یار-2-9952.aspx لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر خواف http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-9946.aspx 2021-03-17 http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-خواف-9946.aspx رنگ آمیزی جداول سطح شهر http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-جداول-سطح-شهر-9949.aspx 2021-03-17 http://www.khafcity.com/News/رنگ-آمیزی-جداول-سطح-شهر-9949.aspx جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-نخاله-های-ساختمانی-سطح-شهر-9950.aspx 2021-03-17 http://www.khafcity.com/News/جمع-آوری-نخاله-های-ساختمانی-سطح-شهر-9950.aspx لکه گیری آسفالت خیابان مسجد جامع http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-خیابان-مسجد-جامع-9945.aspx 2021-03-08 http://www.khafcity.com/News/لکه-گیری-آسفالت-خیابان-مسجد-جامع-9945.aspx توزیع ۷ هزار اصله نهال به صورت رایگان http://www.khafcity.com/News/توزیع-۷-هزار-اصله-نهال-به-صورت-رایگان-9942.aspx 2021-03-05 http://www.khafcity.com/News/توزیع-۷-هزار-اصله-نهال-به-صورت-رایگان-9942.aspx عملیات جدول گذاری خیابان فرهنگیان http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-خیابان-فرهنگیان-9941.aspx 2021-03-04 http://www.khafcity.com/News/عملیات-جدول-گذاری-خیابان-فرهنگیان-9941.aspx حفاری جهت ادامه احداث کانال دفع آبهای سطحی بلوار فردوسی http://www.khafcity.com/News/حفاری-جهت-ادامه-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-بلوار-فردوسی-9939.aspx 2021-03-03 http://www.khafcity.com/News/حفاری-جهت-ادامه-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-بلوار-فردوسی-9939.aspx عملیات دیوار کشی ساختمان ایستگاه شماره دو آتش نشانی http://www.khafcity.com/News/عملیات-دیوار-کشی-ساختمان-ایستگاه-شماره-دو-آتش-نشانی-9940.aspx 2021-03-03 http://www.khafcity.com/News/عملیات-دیوار-کشی-ساختمان-ایستگاه-شماره-دو-آتش-نشانی-9940.aspx ادامه عملیات بهسازی ورودی شهر http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-بهسازی-ورودی-شهر-9938.aspx 2021-02-16 http://www.khafcity.com/News/ادامه-عملیات-بهسازی-ورودی-شهر-9938.aspx تعویض جداول فرسوده آیلند میانی خیابان غیاثیه http://www.khafcity.com/News/تعویض-جداول-فرسوده-آیلند-میانی-خیابان-غیاثیه-9937.aspx 2021-02-08 http://www.khafcity.com/News/تعویض-جداول-فرسوده-آیلند-میانی-خیابان-غیاثیه-9937.aspx عملیات کانیو گذاری خیابان سینا ۷ http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیو-گذاری-خیابان-سینا-۷-9936.aspx 2021-02-07 http://www.khafcity.com/News/عملیات-کانیو-گذاری-خیابان-سینا-۷-9936.aspx شروع بازطراحی و بهسازی بوستان اندیشه http://www.khafcity.com/News/شروع-بازطراحی-و-بهسازی-بوستان-اندیشه-9929.aspx 2021-01-23 http://www.khafcity.com/News/شروع-بازطراحی-و-بهسازی-بوستان-اندیشه-9929.aspx شروع عملیات بهسازی و زیباسازی ورودی شهر خواف ( از سمت پلیس راه ) http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-بهسازی-و-زیباسازی-ورودی-شهر-خواف-(-از-سمت-پلیس-راه-)-9927.aspx 2021-01-16 http://www.khafcity.com/News/شروع-عملیات-بهسازی-و-زیباسازی-ورودی-شهر-خواف-(-از-سمت-پلیس-راه-)-9927.aspx